I1:056

(Kartakt inskannad i två delar:
I1:055 Kartbild
I1:056 Text
)

18

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                            Åker        Engh
                                                                                                      tunland   lass
    Torrumby består af 4 grannar och 1 vtjordh
    och hafwer fölliande egor och lägenheeter.
A. Åkeren är en deel af moblandat swartmylla, en deel öhrjordh,
    det öfrige är sydländig moojordh leerblandat.
B. Engen är medh eek och hasselbuskar bewäxt af hårdwalls-
    grääs medh liung och måssebottn.
    En beteshage fins till hwardera gården utj Torum by-
    hägnadh, sampt små engstäppor wedh byn som äro
    uthi deras engh inräcknade.

    Vthmarken består af nödtorfftigt muhlbete; sampt
    gierdzlefångh och wedbrandh, så frampt deras grannar
    icke uthödde skogen medh wedhuggande till Salu
    hwaröfwer dhe sig högeligen beswära, Elliest hafwa dhe ingen
    timber- eller skafwellskog på sin egen mark, uthan oppe i
    Stoora Allmenningen.
    Fiske hafwa dhe fuller i Löösen siöön, men kunna sig
    intet deraf till något gagn eller nytta betiena.

        Grannarna äro fölliande och hafwa
    hwardera sin deel af egorna som föllier
                                                                                      Hemman       
1. Per Ollsson Cronohemman                                            1           10 6/7        17
2. Per Månsson Skattehemman begärar förmedling mot
                          skatträttens afstående                               1            7 1/7         10
3. Mårten Persson /Jonsson/ Gamalt frellsse förbytt till
                                              Cronohemman                     3/4          5 6/7          7
4. Per Simonsson Dito hemman                                        5/8          5                5
5. En vthiordh som Håkan Jönsson i Bierstorp
    brukar, synes wara sålld ifrån Per Månssons gårdhen                  1 1/7          1
                                                                           Summa  3 3/8         30             40