I1:060

(I1:059 Kartbild Häitorp
I1:060 Text
)

20:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                Åker        Eng
                                                                                         tunland    lass
     Häitorp hafwer 2:ne grannar, dhess
A. Åker är af leer- och örjordh, en deel något
    moojordh iblandh.
B. Engen är mästedeelen af groof starr myckit
    sydländt, som till en stoor dehl i wåtåhr
    intet skall kunna bärgas.

    Vthmark hafwer dhe intet sielfwa, uthan på
    Säby mark låta dhe gå sin boskap, dherföre dhe
    säyes gifwa 7 öhr sölfwermynt åhrligen
    Wedh och gierdzle hugga dhe på Wallby och Wins-
    berga vthmark, doch icke uthan deras låf och
    minne, och andra till lägenheeter finnes
    intet på dheras egna egor.

        Grannarna äro fölliande
1. Jöns Larsson gamalt frellssehemman nu för-
    bytt till Cronohemman                                    ½          6 ½      8
2. Jon Bondesson Cronohemman                        2/3        8          8
                                                             Summa   1 1/6     14 ½    16