I1:063

(Kartakt i tre delar:
I1:061 Kartbild dold av invikt sida
I1:062 Kartbild Stubbetorp
I1:063 Text
)

21:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                                Åker      Engh
                                                                                                         tunland  lass
     Stubbetorps by består af 9 grannar och 1 vthiordh ; dhess
A. Åker är merendelen af gruusjordh, sombligstedes medh leer- och
    rödmylla beblandat öfwer allt något sydländt.
B. Engen är mäst af skarp måssebottn doch hårdwallsgrääs;
    Vthi hwillken grannarna intet deela i tegskiffte, uthan
    hafwa whar sina engeflater för sig sielfwa.

    Byens vthmark är myckit bergot, hwar uthi doch finnes
    nödtorfftigt muhlbete, ahl och biörk till wedbrandh,
    eneskog till gierdzle; skafwellskog hafwa dhe op i all-
    menna sochneskogen, som nu böria tryta, effter deras
    mästa bookskog här tills allt för myckit blifwit upbrändh
    til påtaska. Fiske hafwa dhe sådant som Torumby uthi
    Lösensiön : En skwallteqwarn hörer Numero 2 och 4 till, som
    plägar gåå 4 a 8 dagar om åhret, när största wattu floden är.
    Andra lägenheeter finnas intet.

        Grannarna ähro fölliande                        Hemmantahl
1. Åke Toll Skattehemman                                    5/8                    9 3/7        8
2. Mårten Pehrsson Dito hemman                         5/8                    7 ½          6
3. Zachris Jönsson Cronohemman                         ½                      6 3/7       3 ½
4. Åke Hansson gamalt frellsse nu förbytt
                          Cronohemman                              ½                      6            3 ½
5. Herman Meyer Cronohemman                          2/3                    5 5/7       7
6. Olof Larsson Dito hemman                                ½                      3 6/7       5
7. Jöns Pehrsson Dito hemman                              1/3                    3 5/7       2
8. Åke Hansson Bornhollms wederlags gods        1/8                    2 ½         ½
9. Gumme Swensson Skattehemman                     ½                     
    hafwer sina egor för sig sielf afdeelt, och har i Bygerdet           1 6/7        -
10. En Crono vthiordh som brukas af Åke Toll                              2             ½
                                                                Summa    4 3/8                49          36