I1:064

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Hässelgården och Lillegården
vthi Augrum Sochn och Östra Häradh

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                Åker      Eng
                                                                                         tunland  lass
    Hässelgården och Lillegården äro twenne
    grannar; hafwa sådanne egor som föllier
A. Åkeren är af ör- och mojordh leerblandat.
B. Eng af skarp måssebottn, och Lillegårdens myckit stenig.
    Der till en eng utj skogen hörer Numero 1 allena till
    af stargräs, som sällan kan hållas hägn på för
    sin belägenheet skull wed nya landzwägen,
    och är medh hans andra eng inräcknadt.

    Till desse hemman ähr muhlbete, sampt
    wedbrand och gierdzlefång till nödtorfften
    Skafwelskog hafwa dhe lytet medh dhe
    andra grannarna i Mölltorp, Ehuruwähl
    dhe äro många derom dehlachtige.

        Åboerne
1. Hindrich Mattsson i Hässelgården
    gammalt frellssehemman förbytt till hemman
    till Cronan hafwer vthsäde och engh        ½                    4 3/4        3
2. Anders Månsson Dito hemman                1/8                   1             ½   
                                                        Summa  5/8                  5 3/4       3 ½

(Text på kartbilden:)
Vthmarken
Lillegården
Hässelgården
Mölltorps egor gräntza här emoth
Spannelstorps egor mötha här
Mölltorps engh
Mölltorps åker

alnar
Scala Ulnarum