I1:067

(Kartakt i två delar:
I1:066 Kartbild Biörkegården
I1:067 Text
)

23:

                Notarum Explicatio
Notae                                                                                        Åker      Eng
                                                                                                 tunland  lass
    Biörkegården ähr enstakat hemman, hwars
A. Åker är af öhrjordh full medh röör och stenklappur
B. Engen mestedelen af starr, doch något hårdwall iblandh.
   
    Her till är ingen serskilldt vthmark, uthan till
    fälles medh Lillö, derest finnes nödtorfftig skog
    till wedbrandh och gierdzlefångh. Men muhlbete ähr icke
    synnerligit på förbemälte mark, hwarföre bruka dhe lä-
    genheeten medh Brommemåhla i Augrum Sochn,
    hwarest är tämlig godt muhlbete.
    Något fiske utj Giööksiön, sampt en sqwalltqwarn
    i Lillån för tyden något ofärdigh.

        Åboen                                                              Hemman
    Jöns Nillsson gamalt frellsse förbytt till Cronan     2/3          3 3/8    7

C. En vdde kallas Giöksiöö krok som åboen
    will inhägna till kallfhage, effter dhe förr ingen
    hafwa, där på kunna födas par kalfwar.