I1:079

(Kartakt i två delar:
I1:078 Kartbild
I1:079 Text
)

28:

            Notarum Explicatio
                                                                                    Åker      Engh
                                                                                    tunland  lass
    Bohlbroo består af enstakat hemman, dhess
A. Åker är en deel af leerjordh och en deel bergsuur
     öhr- och sandhjordh.
B. Engen är af hårdwall emellan åkrarna
    och lytet starr engh norr i gierdet.
C. Vthmarken är myckit bergot och ringa,
    hwarest fuller fins lytet små ene- och biörk-
    skog, men förslår intet till åboens nödtorfft
    uthan måste som offtast lyta andra gran-
    nar till om skog och muhlbete; En bets-
    hage inhägnat af en måsse fins och här till
    sampt en lyten kalfhage uthmedh gården
    Jntet fiske eller andra lägenheeter.

        Åboen
    Måns Jonsson gamalt frelsehemman          1/3                 
    nu sedermehra till Cronan förbytt
    hafwer vthsäde och eng till                                    2 3/4        3 ½