I1:080

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Rustorp vthi Runneby Sochn och
Medelsta Häradh

    Notarum Explicatio

    Rustorp är enstakat hemman
A. Hafwer åker af grundh öhrjordh, och mo-
    jordh lerblandat, samt lytet lerjordh.
B. Engh af medelmåttig hårdwall.
C. Dess vthmark ähr beergot och stenig,
    hwarest finnes nödtorfftig skogh
    till wedbrand och gierdsle fångh.
    Muhlbete bruka dhe till fälles medh
    nästa byy Dropmåla, ty elliest på
    dhess egen mark fins intet som förslår.
    Hafwer och tillfälle till fiske i Sallt-
    siön doch något långt till stranden.
    Till gården är och en lyten hage för
    par kalfwar.

        Dhess åboo.
    Nills Trulsson gamalt frelssehemman    1/3
    nu förbytt till Cronan, hafwer
    vthsäde och eng i alles till                             2 ½        61         

(Text på kartbilden:)
Rönninge egor
Runneby engiar
Fornanäs egor möta
Drop- måla skogh tager wedh här
Rustorp
oduglig måsse
Beteshage
Små ene- och biörkskogh
Runneby stads engiar gräntza här
Salt Siön

alnar
Scala ulnarum
 
______________________________________
1) 2 ½ tunland åker, 6 lass hö från ängen