I1:083

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Stoora och Lilla Tookary vthi
Hoby Sochn och Bräkna Häradh

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                            Åker        Engh
                                                                                                     tunlandh  lass
    Stoora Tookary hafwer fölliande lägenheeter
A. Åkeren är mestedelen af sand- och mojord, med en deel rödmylla.
B. Engen består mest af måssebottn och biörkery samt lytet starr.
    Vthmark har denna gården ihoop medh lilla Tookary
    som nedanföre beskrifwen warder.

        Åboen
1. Nills Ollsson gammalt frellsse, förbytt till Cronohemman 5/8
    hafwer vthsäde och engh till                                                        11        6½

_____________________________________________________________

    Lilla Tookary består af desse egor. Nembligen
C. Åkeren befinnes wara af sandblandat rödmylla och
    något leerblandat moojordh.
D. Engen mest af starr och något lytet hårdwall iblandh.

    Åboen
2. Anders Åkesson gamalt frellsse förbytt till Cronehemman 2/3
    Hafwer vthsäde och engh till                                                      5 ½      7

    Vthmarken bruka desse ofwanstående hemman
    tillhoopa medh hwarandra och till fälles med Efwery
    derest finnes nödtorfftigt muhlbete, sampt små ene-
    och biörkskog till gierdsle och wedbrandh effter nöd-
    torfften, doch måste dhe iblandh hiellpa sig af andras egor
    till gierdsle stöörar. Hafwa och hwar sqwallteqwarn
    i den Wästra bäcken, som allenast kunna gå i 3 a 4
    dagar om åhret när högsta floden ähr. Wedh samma
    bäck hafwa dhe och hwar sin lyten starrengh, som
    är inräcknadt med deras eng i gierdet. Fiske,
    timberskogh eller andra herligheeter finnes intet.

    författad år 1689

(Text på kartbilden:)
Törnery egor mötha
Jellmsa egor gräntza på denna sydan
Böketången
Diurtorps egor mötha
Små ene och biörkskogh
Efwery egor mötha på denna sydan
Bergh och steenbackar
Stora Tokary
Swenstorps gierde möther
Lilla Tokary
Södra Tokary gierde möther

alnar
Scala Ulnarum