I1:087

(Kartakt i två delar:
I1:086 Kartbild Swenstorp
I1:087 Text
)

32:

            Notarum Explicatio
Nota                                                                                            Åker       Eng
                                                                                                    tunland  lass
    Swenstorp består af 6 hemman hafwa fölliande härligheeter
A. Åkeren är mästedelen af sandblandat rödmylla, och något
    sandjordh sampt moo och öhrjordh i lyckorna, som och inräcknas.
B. Engen är ganska skarp och ojämn hårdwall iblandh eke-
    backarna, som medh stoort beswär bergas.

    Vthmarken består mest af enebackar och måssar, deriblandh
    finnes och lytet biörk och ahlskogh till wedbrandh, dertill
    och några bookar, men intet förslåendes till skafwel för
    heela byn. Nödtorfftigt muhlbete dåch något långt ifrån
    byyn för den nästliggande skarpa enemarken skull.
    Jngen timberskog, intet fiske ingen qwarn eller qwarnställe

        Grannarna
1. Olof Jönsson Skattehemman                                        ½       9 6/7        4
2. Jöns Ollson Cronohemman                                          1/4      6             3
3. Swen Jönsson Skattehemman                                       ½       9             4
4. Pehr Ollsson dito hemman                                            ½       9 4/7       4
5. Jeppe Torstensson gamalt frellsse men nu
            förbytt till Cronohemman                                     5/8     10           5
6. Jöns Månsson dito hemman                                          5/8     11 4/7     5 ½
                                                                           Summa    3        56         25 ½