I1:092

(Kartakt i två delar:
I1:091 Kartakt
I1:092 Text
)

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                            Åker      Eng
                                                                                                     tunland  lass
    Efwery Består af 10 hemman med Sunnerboo, som
    är flytt ifrån Byn, hwarest dess rätta tompt ähr, och hafwer
    i gierdet sina teegskifften i hoop medh de andre grannarna
    och äre byyns egor af fölliande beskaffenheet. Nembligen
A. Åkeren är mest af öhr- och grund alfwarjordh leerblandat
    och en deel groof och grundh sandjordh.
B. Engen i gierdet är mest hårdwall och något starr
    sampt utj hagarna af skarp ry och måssebottn.

    Vthmarken består mestedeelen af små eneskogh medh
    lytet ahl och biörk iblandh, som till nödtorfftigt gierdsle-
    fång och wedbrandh kunde nyttias, där dhe sin mark alle-   
    na häfda finge, men till gierdslestöörar måste dhe sökia på
    andras egor, nödtorfftigt muhlbete, och wedh Bökelången finnes
    lytet bookehullt, som doch föga till skafwell förslåår.
    Qwarn till Numero 4 som mest heela åhret kan gåå: En
    sqwallteqwarn till Numero 3 som ey uthan medh högsta flodh gåår
    effter hon allenast står i en lyten ågreen. Flera lägen-
    heeter finnas intet.

        Grannarna
1. Jon Larsson Ccronohemman                                            3/8
    hafwer vthsäde och engh till                                                         5 5/7      4
2. Swen Carlsson Skattehemman                                         ½         11 3/7     4
3. Per Månsson Cronohemman                                            3/4        8            4
4. David Strångesson Skattehemman                                   ½          7 5/7      7 ½
5. Jöns Larsson hustru Mätta Knut Carls frellssehemman  3/8        4 6/7      4 ½
6. Nills Jönsson Skattehemman } Kallas Fäster      {           1/8       1 5/7      2 
7. Bengt Larsson dito hemman  }                            {           1/4       3 1/7      2 ½
8. Jöns Pehrsson Cronohemman                                            ½        10 2/7     6
9. Åke Hansson Sahlig Herr Åke Nillsson Skytts
                           arfwingars frellsse                                      2/3       11 3/7     4    
10. Nills Larsson j Sunneerboo, gamalt frellsse och nu
      sedermehra förbytt till Cronohemman                             ½        6 6/7        4
                                                                          Summa    4 13/24    71 1/7    42 ½