I1:094

(Kartakt i två delar:
I1:093 Kartbild
I1:094 Text
)

36:
           
            Notarum Explicatio
Notae                                                                                                  Åker      Engh
                                                                                                           tunland  lass
    Rödby består af 6 hemman som hafwa fölliande lägenheter
A. Åkeren består merendeelen af grundh sandjordh, och en deehl
    af sandblandat rödmylla, sampt lytet leerjordh iblandh.
B. Engen i gierdet är myckit skarp bestående af ry och skarp
    måssebottn medh backar iblandh som där och hwar kunna
    slåås, och merendelen elliest myckit swår att berga.
    Hafwa och hwar sina engshagar mest af hårdwall som dhe
    bärga till höö, hwar utj deras bästa eng består.

    Vthmarken till byn, ähr medh eneskogh öfwer wäxt.
    Något ahl- och biörkskog iblandh, som till gerdsle-
    fång och wedbrandh effter nödtorfften kan nyttias:
    lytet bokeskog, doch intet till synnerlig nytta, muhl-
    bete finnes till nödtorfften.
    Hafwa fuller fiskewatten i Öasiön, men där/ finnes ringa
    eller ingen fisk, effter den nu skall wara uthödd.
    Numero 1 och 2 hafwa hwar sin sqwallteqwarn som när hög
    wattnflodh är gå några dagar om åhret.
    Deras åkerlyckor äro beräcknade in medh dhet andra vthsädet
    som dhe hafwa i giärdet.

        Grannarna
                                                                                    hemman
1. Pehr Ollsson Skattehemman till Cronan                    7/8                16 5/7        9
2. Swen Persson Cronohemman                                     3/8                9 1/7         6
3. Måns Håkansson dito hemman                                    ½                5 4/7         5 ½       
4. Swen Sunesson Hogby kyrkehemman                        1/3               4 3/7         4
5. Clemmet Ollsson Dito hemman                                   ½                11 2/7       12
6. Pehr Krookson gamalt frellsse förbytt till
                                              Cronohemman                    3/8               4 2/7        4   
                                                                        Summa    2 23/24        51 3/7      40 ½