I1:095

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf twenne hemman på Elleholm i
Elleholm Sochn och Listers Häradh belägne

            Notarum Explicatio
Notae                                                                            Åker      Eng
                                                                                     tunland  lass
    Jonas Pehrsson på Elleholmen warit
    gammalt frellsse förbytt till Cronohemman    1/4
A. Hafwer åker i Enstalyckan af grundh sandh
    och öhriordh och en lyten deel bergsurt                    1 1/4
B. En kiärreng emellan åkrarna af ahl
    och biörk bewäxt mest grof star- lytet hårdwall          -          3
C. Södra engen af måssebottn till                                    -          1
D. Lastastycket är en lyten engsteeg som wä-
    gen går igenom är till en stack höö.
E. Ett engstycke som ladan står uyj
    uthi medh byn, hwar på kan bergas                            -           ½
                                                                                                         
                                                              Summa   1/4    1 1/4    4 ½
_____________________________________________________

    Laris Biörnsson Jbidem hafwer
    Dito hemman                                                1/6
    Hwars egor äre fölliande
F. Vthi hagarna hemman wedh Ladan
    åker af grof sandjordh                                                ½
G. Vthi hagan uthmedh Landswägen wed
    Cabbawedsbron åker af grof bergsur sandjordh        ½
H. Eng der sammastädes mest af star
    och något måssebottn till                                            -        4
J. Lastastycket som Landswägen ligger igenom
    wharpå kan bergas till en stack höö                                           
                                                               Summa  1/6      1         4

    Desse bägge ofwanstående hafwa skarpt
    muhlbete knapp wedbrandh af smått
    buskasie intet gierdslefångh. Tämbligen
    godt fiske i Sallt siöön.