I1:097

(Kartakt i två delar:
I1:096 Kartbild Häggetorp
I1:097 Text
)

38:        U - 1

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                             Åker       Engh
                                                                                                      tuneland  Lass
    Häggetorp består af twenne frälsehemman som
    ähro bygde i 4 bostellen.
A. Dess åker i gierdet består mäst af sydländh leer- och moo-
    jordh, och dhet öfriga som högländt är, af rödh sandjordh.
B. J lyckor till heela byyn är åker merendelen sandjordh.
C. Engen uthi åkergierdet är af släth måsebottn doch temmeligen
    skarp, sammaledes uthi engegärdet af myckit ryy och bus-
    kasie bewäxt, jämwäll utj hagarna.

    Vthmarken, som dhem dåch warder af Callberga byy heel
    och hållen disputerat /: synes medh föga skähl :/ består af
    een stoor wydh slät liungmark, och något een och biörkskog
    närmast byyn, sampt lytet bookhult nordast wedh åån;
    dher af dhe kunna hafwa någorlunda muhlbete, sampt
    wedh- och gerdslefångh till nödtorfften;    Een qqwarn fin-
    nes och herwedh nedan för Diupforssen, som är serdeles
    skattlagdh. Men elliest ähr och ett qwarnställe hertill ly-
    dande, som kommer under samma twisteplatz som förmält är.

        Åbooer twenne på whart hemman
1. Matts Enarchsson och Börie Jonsson beboo ett hemman-
    tillhoopa som är gammalt frälsehemman         5/8
    Förbytt till Konglig Mayestätt och Cronan, hafwer vth-
    sädhe och engh in alles till                                                          8           6 ½
2. Olof Larsson och Peer Olsson Dito hemman   2/3
    Hafwer vthsädhe och engh in alles till                                        8 5/6     8 ½              
                                                                                      Summa     16 5/6    15 :