I1:101

(Rubrik:)
Geometrisk Charta öfwer ½ Fräl-
sehemmanet Bastasiö uthi Aurums Sochn, Östra häradt och
Blekingen beläget, hwilket hans Konglige Mayestätt vnderdånigst
till wederlagh gifwit emot ½ Cronohemmanet
på Wärcköö af herr Vice Ammiralen, wällborne
Verner von Rosenfeldt, afmätt och för-
färdigat Anno 1694 uthj Majo, af

    Notarum Explicatio
                                                                                                     Tunneland   Reen    Höö-
   Bastasiö ½ frällsehemman brukas och be-                                                    åker     lass 
                sittes af effterskrefne, nembligen
                Kirstin Pehrdotter
                Pehr Swänsson

A. Ähr åcker af mull och sandh bestående, mycket grusig, rörig, med klap-
    persteen och blindh flaathall belagdh, så att åthminstonne 4:de parten utj
    vtsädet för röör och steens skull böhr afräcknas, och innehåller                  1 5/8
B. Ähr åcker af samma Natur, doch icke så mycket rörig, till                          1 ½
C. Ähr ett lytet dito af grässwallen nyss upphackat till rofwelandh                 3/16
D. Ähr een åkerstycke af något lytet mullblandat sandjordh, hwilken
    så wäll som dhe föregående icke tåhl någon stoor tårka, utan blifwer
    straxt förbrändh                                                                                             1 1/4
E. Ähr vppängh, skarpen, skiärfwig, rörig och något måssigh, med eek, biörk
    och annor småskough bewuxen, innehåller, då man räcknar 2 lass på
    een Stockholmisk pallm, till                                                                            -        10 ½
F. Ähro skiärfwige och onyttige stycken utj giärdet.
G. Ähro 2ne muhlbeetes hagar, med biörk och een bewäxte.
H. Ähro odugelige måssar.
J. Ähr ett kiärr. K

    Till dhetta hemman ähr och een lyten qwarn utj Aurums åå wydh
    fårssen, som på mehr än 30 åhrs tydh berättas icke hafwa warit i bruuk.
    Vti Bastasiön berätta åboerne sig jämbwäll intet fiska, säyandes
    dhet ännu aldrig hafwa löönt mödan eller arbetet.
    Skiön skoug ähr till dhetta hemman af book, biörk och ahl, doch ingen
    särskildh eller med Råå och Röör afstängdh, utan med nästomlig-
    giande byar och hemman till fähles.                                                                                  
                                                                                                          Summa  4 9/16    10 ½
    Åboerne berätta sig allenast 4 Tunnor åhrligen
    kunna utså af allehanda slagh, sampt upphösta
    höö till 4 lass om åhret.

(Text på kartbilden:)
Basta Gyhl
Basta siön

Schala Ullnarum

Gillio Schröder

(Senare anteckning i nedre, högra hörnet:)
Denne Charta är reviderat
år 1757 och till sin uträkning rik-
tig befunne
Edvard Jonas Törnsten