I1:102

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation och aff-
rytningh öfwer Wärcköö, belägen vthi Lösens Sochn, Östra häradh
och Blekingen, hwilken till alla dess härligheeter medh största Accuratesse
finnes affmätt och förfärdigat Anno 1696 uthj Juny månadh af

    Notarum Explicatio

Wärcköö possideres och innehafwer af herr Vice Ammiralen wällborne Verner
von Rosenfeldt, och beståår samma öö af twänne hemman, af hwilka ½, som till-
förende warit Crone, för någon tydh sedan af hans Konglig Mayestätt nådigt uthj bythe
opdragit förbemälde herr Vice Ammiral emot ½ frällssehemmanet Bastasiö, beläget
uthj Aurums Sochn och Östra häradt; Och emädan Wärcköö nu een rundh tydh öfwer
allt blefwit brukadh af herr Vice Ammiralen såsom ängh, finnes nu mehra in-
tet tegeskiffte, hwarken uthj åcker eller ängh, ty påhlarna ähro dehls opryckte, dehls
märken uthj trän förwäxte, så att åboerne, som Cronohemmanet tillförende utj lån-
gan tydh bebodt hafwa, ägorne icke åtskillt utwysa kunne, utan uppå dess berät-
tellsse att gårdarna till åcker och ängh warit lyka goda och stoora, ähr öön
heel affmätt och uträcknadh, och sedermehra hallfwerat, då lätteligen afftagas
kan huru stoor Cronohemmanets dehl warit haar, såsom
                                                                                      qvadrat  afgående  Tunne-  höö-
                                                                                      allnar    qvadrat     landh     lass
                                                                                                    allnar        
A. Ähr åcker af leerjordh något sydländh och wååt    56290}                   4 1/64
B. Ähr högländh och något mullblandat leer-                        }    79
                                          och sandjordh                     45507}                   3 1/8   
                                                                      Summa  101797     79           7 9/64
C. Wysar gambla frällsehemmanets hussestadh.
D. Wysar Cronohemmanets husestadh.                             Höö lass
E. Ähr slätt och obewuxen medellsgodh hårdwalls ängh        6
F. Ähr kiärr och maaängh obewuxen                                       4
G. Ähr bärgigt och skiärffwigt eekery som uthj wåtåhr
    ähr något bärande, men utj tårckåhr gier ringa gräs-
    wäxt, medh eek hassell och någon fåå lindh bewuxen       17
                                                                                          Summa                             27 

    Blifwer altså, då dhe 7 9/64 tunnor, sampt 27 lass höö hallfweras,
    som ähr areen uthöfwer heela öön, Cronohemmanets dehl
    både i åker och ängh    - 3 73/128 tunnor och 13 ½ lass höö,
    då man beräknar 2 lass höö på een Stockholmisk pallm
H. Ähro trä och kåhlgårdar.
J. Ähro hållmar som berättes liggia till öön, af hwilka
    Stoora och Lilla Enehållmen allenast dougtige, dhe andra aff
    mycke ringa importence och wärde.   
K. Ähro kiärr och vtmader utj utmarken belägne.
L. Ähr vth- och skougsmark mycket bergigh och skiärfwigh
    doch tämmelig godh till muhlbeetet, medh eek och nå-
    gon book, biörk, ahl, een och hassell bewuxen.

    Till denna öö kan fisket brukas rundt omkring uthj
    wykorna, jtem finnes ållonskough uthj åcker och
    ängegiärdet, sampt weedbränne och giärdslefångh
     till förnödenheet.

(Text på kartbilden:)
Grusholm
Hästöö möter på denne sydan uth
Lyckeby ägor och strandh möta på den-
    na sydan om Saltsiö innvyken
Rouglefven
Löökholmen
Löökevyken
Fåranabbs-Vyken
Lilla Ene-holmen
Stora Eneholmen
Seetensvyk
Gåhla-vyken
Snäckevyk
Stora salltsiö vyken
Steen-skiär
Hana Nääs
Giäddevyk
Dito Stora Saltsiö Vyk
Värköö maar
Knarrvyk
Grimsholm
Steenskiär
Östra Saltsiö Vyken

Schala Ullnarum