I2:004

(Senare anteckning överst:)
Boken U 3.

Geometriske Chartor och aff-
rytningar öfwer Kiörckiogodtsett Stora Wambåsa
j Blekingen, Medellstadh häradh och Fårkiärla Sochn belägit, som några
Kyrkior i Blekingen ähr tillhörigt, och bemälte kyrkior på Consistory i
Lundh underdånige annhållande förmedelst hans Konglig Mayestäts nådigste
Resolution af den 17 December 1697 ähr blefwit effterlåtit emot an-
de frälssegårdar, som bemälte kyrkior närmare belägne ähro, att få uth-
byta, så och dhe Gårdar och godts som hans Grefwelige
Excellents Konglige Rådet Ammiral Generalen och General Gouver-
neuren högwälborne grefwe Hans Wachtmeister till
wederlagh dher emot updrager, jämbwäll och i Blekingen be-
lägne, affmätte, beskrefne och förfärdigade Anno 1698
                    aff

        Gillio Schröder