I2:007

(I övre marginalen t.h.:)
Folio 1

(Rubrik till höger:)
Charta öfwer Stohra Wam-
båsa By, belägen uthi Fårkiär-
la Sochn, Medellstads häradh och
    Blekingen

    Notarum Explicatio

Föreskrefne By brukas af effterskrefne, Nembligen
Numero 1: 2/3 hemman    -    Swän Gysesson
Numero 2: 2/3 Dito          -    {Swän Andersson
                                               {Såhne Hållgersson 
Numero 3: 3/4 Dito          -    {Anders Swänsson
                                               {Oloff Swänsson
Numero 4: 3/8 Dito          -    {Anders Hindrichsson
                                               {Oloff Hindrichsson
Numero 5: 2/3 Dito          -    {Enkan Bengta Persdotter
                                               {Anders Håkensson
Numero 6: 2/3 Dito          -     Anders Clämmetzson
Numero 7: ½ Dito            -    {Håkon Swänsson
                                               {Påhl Oloffsson

A. Ähr åcker af skarp leerjordh bestående, till een dehl något sydländ.
B. Ähr åcker af mulljordh bestående, delz leerblandat, delz sand-
     blandat, rörigh och stenigh.
C. Ähr åcker af skarp sandjordh.
D. Ähr hårdwallsängh och eekery, något skarpen.
E. Ähr godh och slätt hårdwallsängh.
F. Ähr hårdwallsängh utj häyorne medh små suurskough
    bewuxen.
G. Ähr något sydländh ängh, som stöter inn till hafwyken,
    och bähr intet utan sälltings gräs, och obewuxen.
H. Ähr een Måsse som intet utan wydh sydorna lytet bär-
    gias kan.
J. Ähr byens beeteshage, benämbd Ökahagen, med biörk
     een och ahl bewuxen
K. Ähr een beeteshage Numero 6 allena tillhörigh, och medh
    biörck och eene bewuxen.
L. Ähro kåhlgårdar.
M. Ähr ett stycke af bergh och skierf bestående utj Ökahagen
    med smått eene bewuxen.

Till dhenna stora Wambåsa by finnes muhlbeete, weedbränne och
    giärdzlefångh till förnödenheet, Jtem ållonskough
    och eek uthj giärdet, sampt stoora hultet tillfähles
    medh Lilla Wambåhsa by, till eget behoff, så och
    medellsgodt fiskie uthj Salltsiön, som medh dess
    innwyk stöter inn till giärdet, så wäll som
    något Wårfiskie utj Wambåhsa åå; Men timmer-
    skough ingen, ey heller någre andre lägenheeter flere.
    Dhenna by ähr belägen ifrån Carlscrona, Landwägen
    een och een hallf myhl, Siöwägen een myhl.

   Af föreskrefne sorter äger och
    brukar Numero 1 nembligen
                                                                                              Tunneland    Höö
                                                      tuneland                            åcker           lass
A.                                                    6 ½
B.                                                    3 1/8
C.                                                    1 1/16                            10 11/16        -
D.                                                                    8 lass
E.                                                                    3    -
F.                                                                    2 ½ -
G.                                                                   1 ½ -                                    15   

    Dito Numero 2
A.                                                    6 15/16
B.                                                    1 1/8
C.                                                     3/8                                  8 7/16        -       
D.                                                                    8
E.                                                                    3    -
F.                                                                    2 ½ -
G.                                                                   1 ½ -                                    15

    Dito Numero 3
A.                                                7 3/16
B.                                                1 9/32                                 8 15/32        -
D.                                                                    8
E.                                                                    3    -
F.                                                                    2 ½ -
G.                                                                   1 ½ -                                    15

    Dito Numero 4
A.                                                6 27/32
B.                                                1 3/8                                  8 7/32            -
D.                                                                    8
E.                                                                    3    -
F.                                                                    1 ½ -
G.                                                                   1 ½ -                                    14

    Dito Numero 5
A.                                                6 29/32
B.                                                1 1/8                                  8 1/32            -
D.                                                                    8
E.                                                                    3    -
F.                                                                    2 ½ -
G.                                                                   1 ½ -                                    15

    Dito Numero 6, Eenstakat hemman
A.                                               2 5/8
B.                                               4 3/8
C.                                               1 1/8                                    8 1/8            -
D.                                                                   11                                          
E.                                                                    2 ½
F.                                                                    1                                        14 ½

    Dito Numero 7, hwilken herr
    höggreflige Excellentz tillförende tillhörigh,
    och således under bytet icke sorterar,
    utan för Chartans Completerande opföres.
A.                                                    4 5/8
B.                                                    1
C.                                                    27/32                                 6 15/32        -
D.                                                                        7
E.                                                                        1 ½
F.                                                                         2
G.                                                                        1 ½                                    12   
                                                                               ________________________
                                                                                Summa    57 7/16        100 ½

N. Ähro Östra och Wästra Kiärren, hwilka af Stora Wambåsa åboer på
Stora och Lilla Wambåsa byars fäladz utmarck nyligen ähro uptagne
och ännu obytte, mehrendehls afrögde och flate, sampt mycket sancke
och med wattn öfwersölgde, bära intet utan groff starrgrääs till                  27                                   

(Text på övre kartbilden:)
Stoora Landswägen
Smått eene medh biörke och ahlrys
Kiärr
Kiärr
Wästra kiärret
Östra kiärret
Wägen från Tromptöö till Skunkenberg
Små enebuskar och ahlerys

(Text på nedre kartbilden:)
Fårkiärla By gräntzar här inn till på denne Norre sydan
Smått buskagie af een biörck och ahl
Skiällinge By tager wydh
på denne sydan om Stora Wamb-
åsa Byens vtmarck
Båtzmans stuga
Gathemarck slätt och obewuxen
Små eeneskough
Lilla Vambåsa By stöter här inntill Bäcken på denne sydan.
Små eenebuskar
Esketorps By möter på denne sydan om Byen
Stora Saltsiö Jnwyken
Tråmptlösunda gräntzar här neder emot hafvet

Scala Ulnarum Stockholmensium