I2:009

(I övre marginalen:)
Folio 2

(Rubrik:)
Charta, öfwer 1 frällssehemman
uthi Hussaby By, Mällby Sochn, Lyster
häradh och Blekingen

            Notarum Explicatio
Litte-                                                                                   Tuneland   Höö-
ra                                                                                          åcker         lass
    Föreskrefne hemman brukas af {Pehr Nillsson
                                                       {Michell Andersson
    Hwilka åboer berätta sigh högst kunna utså
    8 tunnor spannemåhl af allehanda
    slags sädh, sampt höbärgia till 3 lass höö. 
A. Ähr åcker af godh leerblandat mulljordh, som på
    somblige ställen ähr sanck och sydländh                            6              -  
B. Ähr åcker af skarp sandjordh, som effter
    3 åhrs bruk ödeläggies utj 8 eller 10
    åhrs tydh                                                                              3 1/8        -
C. Ähr åcker af samma qvalitet som näst föregående, öde     3 1/32      -
D. Ähr skarpet, magert och måssigt eekery
    och hårdwallzängh, medh rys-
    eek och annor små suurskogh bewuxen, till                           -          4 ½
E. Ähr ett häyestycke utj Wägnen beläget af
    kiärrwall bestående, medh
    små biörck, ahl och wydie bewuxen                                      -           2       
F. Ähr en lyten fruchthage eller Trägårdh,
    af 3 eller 4 päronträ bestående                                                                    
                                                                              Summa     12 5/32    6 ½

Till detta hemman ähr kåhlgården medh heela dhen öfrige byen belägen
utj ett stycke och innom een giärdzgårdh, wedbränne och muuhlbeete hafwer
dhet till förnödenheet, sampt giärdzlefångh af ahle- biörcke- och något
smått eenerys till huusbehoff; ållonskough medh heela byen, som består
af tiugu och fyra hemmansdehlar små och stoora, utj Hussaby hullt till
eget behoff; Noch fritt fiskie utj haffwet, dherest dhe och äga twen-
ne åhlesätter, dhet eena i Hallahule, dhet andra wydh Hwassen.
Dhenne By ähr belägen 2 ½ myhl ifrån näste stadh Carlshambn.

(Text på kartbilden:)
Mällby By tager wyd på denne Norre sydan
Hörby By gräntzar här inn till Wäster ut.
Husseby wtmarck och Hafwet på denne sydan om Byen
Mörby och Jstaby Byar på denne sydan uth

Scala Ulnarum Stockholmensium