I2:010

Folio 3

(Rubrik:)
Charta, öfwer tuenne frällssehem-
man, belägitt uthi Hörby By
Mällby Sochn Lyster häradh och Blekingen

                Notarum Explicatio
Litte-                                                                                                Tunneland  Höö-
ra                                                                                                       åker          lass
    Förberörde hemman Numero 1: 5/8 frälse, brukas och besittes af
    Måns Larsson, som berättar sigh högst kunna utså af allehanda
    slags sädh 5 tunnor, sampt höbergia till 6 lass höö.
    Numero 2: 5/8 Dito brukas af {Essbiörn Rassmusson
                                                    {Anders Rassmusson
    Hwilka åboer berätta sigh högst kunna utså 5 tunnor och höbergia 6 lass.

A. Ähr åcker hwilken öfwer allt består af sanck och sydländh
     mulljordh något sandblandat
B. Ähr Nya Wångs åcker af klar och skarp sandjordh.
C. Ähr högländh och skarpen hårdwallsängh, mehrendehls medh
    eek ahl och biörck bewuxen.
D. Ähro 2:ne häyor som mäst bestå af hohlkiärr medh små suur-
    skoug bewäxte.
E. Kåhlgårdar.

    Af föreskrefne pertzedler äger och brukar Numero 1 Nembligen
(Litte-                                                     Tunneland Höö-)
(ra                                                             åker         lass )
A.                                                            5 3/8            -
B.                                                            1 17/32        -
C.                                                                -              5
D.                                                                -             2 ½
                                             Summa       6 29/32     7 ½

    Dito brukar Numero 2. Nembligen
A.                                                             6 ½            -
B.                                                             1 35/64      -
C.                                                                -             5
D.                                                                -            2 ½
                                              Summa      8 3/64      7 ½

Till dhesse hemman ähro dessutan 5 eller 6 ödeslyckor, af hwilka een
dehl medh wattn heelt öfwerflutne och hohlfly, een dehl till
åckerbruuk odouglige och otienlige, hafwa och dhesse åboer muhlbeete
och wedebrandh till förnödenheet, ållonskoug tillfähles medh hela
byen utj Hussaby hullt, giärdslefång af ahl och biörck, jtem
fritt fiske i hafwet, som ähr 1/4 myhl ifrån byen, hwarest dhe
och äga ett åhlesätter till hwartdehra hemmanet. Hörby By ähr be-
lägen 2 ½ myhl ifrån nästa stadh Carlshambn.

(Text på kartbilden:)
Mällby By gräntzar här Norr om.
Numero 1
Numero 2
Hussaby By och Wagn på denne östra sydan
Sillwe By möter wäster uth.
Mörby By tager wyd här söder om
  
Scala Ulnarum Stockholmensium