I2:012

(I övre marginalen:)
Folio 4

(Rubrik:)
Charta öfwer 7/8 frellse hemma-
net uthi Jsanne By, Jsanne Sochn
och    Lister häradh belägitt

                Notarum Explicatio
Litte-                                                                                                Tunneland  Höö-
ra                                                                                                       åcker         lass
    Föreskrefne hemman brukas af {Swän Pehrsson,
                                                       {Bengt Hansson,
    hwilka föreskrefne åboer berätta sigh utså åhrligen
    5 Tunnor af allehanda slags
    sädh, sampt hööbergia till 10 sommarlass höö.
A. Ähr åcker af mulljordh dher och hwar lytet sandblandat            7 29/32
B. Ähr åcker af skarp sandjordh, hwar af een dehl och
    något mullblandat sampt sydh och suur, hwilken effter
    3 åhrs bruk utj 8 á 10 åhr ödelägges                                             4 1/4
C. Ähr skarpen och mager vppängh, medh eek, ahl
    och biörck bewuxen.                                                                       -            4
D. Ähro ängiar, hwilka mehrendehls bestå af maa och kiärrewalls-
    ängh, som ähr mycket sydh och sanck, dehls hårdwallsängh,
    som medh eeke och annor små skough bewuxen ähr,
    och innehåller                                                                                  -            6
E. Ähr een lyten kåhlhage                                                                                     
                                                                                      Summa      12 5/32    10

Till heela Ysanne By ähr een beetshage tillfähles och obytt, hwar af dhesse
åboer och äga sin anndehl, Jtem muhlbeete medh nästomkringh
liggiande Byar tillfähles, weedbränne och giärdslefångh af ahl
och biörck till huusbehoff, ållonskough utj hultet, Klåskough
benämbdt, tillfähles medh heela byen till egne swyns förnöden-
heet, fritt fiskie i hafwet, som ligger 1/4 myhl dher ifrån, sampt
i inn siöön, Weesan benämbdh; Dhenna By ähr belägen 1 3/4 myhl
ifrån nästa kiöpstadh Carlshambn.

(Text på kartbilden:)
Norrja By på denne Norre sydan om Byen.
Gammallstorps By utj Gammals-
torps Sochn tager wyd på denna
sydan utj siön Weesan.
Vtmarcken och Hafwet på denne sydan.
Sillve By och Wagnagierde här söder uth.

Scala Ulnarum Stockholmensium