I2:014

Folio 5

(Rubrik:)
Charta öfwer 1 frällssehem-
man Sanbäck, belägitt uthi Gam-
mallstorp Lister häradh och Blekingen

                Notarum Explicatio
Littera                                                                                           Tunneland  Höö-
                                                                                                       åcker         lass         
    Förestående hemman brukas och beboes af {Pehr Larsson
                                                                          {Nills Swänsson
    Dhesse föreskrefne åboer berätta sigh högst
    kunna utså 9 Tunnor korn på dhen                                              
    gambla åkerjorden, och 4 Tunnor på
    dhen nyoptagne, sampt hösta till
    90 små sommarlass höö, á 1 ½ stack på lasset
A. Ähr åcker af mulljordh bestående, hwar af een
    dehl något rörigh medh blindh- och klapper-steen
    belagdh, een dehl så rörigh medh blindh- och klap-
    persteen utj, att dhet på Chartan omöyeligen
    kan antecknas, utan afdrages
    af Areen på somblige 1/3 dehl, een dehl 1/4 part,
    och så Conseqventer som dhe äro rörige                                    7 1/16        -
B. Ähr moojordh något sydländh, heel slätt, och på
    somblige ställen grund allfwerjordh                                             3              -
C. Ähr ny optagen åcker af sandblandat mulljordh,
    mycket skierfwig, rörig, medh
    blind och klappersteen belagdh, 
    som mehrendehls består af rödslor, dhen effter
    3 åhrs bruuk åter till een tyd ödelägges, och
    dy medelst för ständigh åcker ey
    kan Considereras.                                                                        2 ½           -
D. Ähr hårdwallsängh, een dehl af medellmåttigh
    godheet, een dehl af steen-
    wall bestående, medh eek och annor små
    suurskough bewuxen, till                                                              -            29
E. Ähr något kiärrachtigh och sydh ängh,
    medh ahl och biörck något bewuxen                                            -            5 ½
F. Ähr ett stycke bergigh ängemarck som intet utan
    dher och hwar kan bergias
     medh eek och små suurskough bewuxen                                    -              ½                   
G. Ähr kåhl- och humblegårdh till 300 stänger.
H. Ähr een lyten öde skwalltqwarn.
J. Ähr een mycket trång och skierfwig beeteshage, medh allehanda suurskough
    bewuxen, dessutan ähr och ett ödes betes täppa, benämbdt Yssnarytäppet,
    i utmarken, som i 26 eller 30 åhrs tydh icke warit i bruk, af ringa wär-
    de, med ahl bewuxet; Dher straxt hoos och een ödes rofwelycka, som kal-
    las Yssnaryskäcken.
K. Ähro skierfwige och odouglige plattzar uti Wagnen, medh törne och
    annor amå suurskough tätt bewäxte.
                                                                                  ________________________
                                                                                  Summa        12 9/16      35

    Till dhetta hemman ähr skiönt muhlbeete, giärdzlefångh och weedbränne
    Jtem skiönt eeke i giärdet, sampt ållonskough tillfähles medh Aurums
    By och dhe andra grannarna utj Ryssbergh. Fiskie eller andra lägenheeter
    slätt inga. Sambäck ähr belägit 1 1/4 myhl ifrån Carlshambn.

(Text på kartbilden:)
Möllekulla åker och ängegiärde gräntzar inn till
Sambäcks gårdh på denna sy-dan om åån.
Skiörsmoo stöter inn till utmarken på denne sydan
Brännelycke tager wydh här östan före.
Kulla häyan tager här wydh
Aurums By och Wagnagierde på denne södre sydan

Scala Ulnarum Stockholmensium