I2:016

Folio 6

(Rubrik:)
Charta, 2/3 frellssehemmanets
Hiortabråne, belägitt uthi Assar-
rums Sochn, Bräckne Häradh och Blekingen

            Notarum Explicatio
Litte-                                                                                                  Tunneland  Höö-
ra                                                                                                          åcker         lass 
    Dhetta forenämbda hemman brukas af Nillz Jngemarsson,
    som berättar sigh högst kunna utså 6 tunnor struket Måhl,
    sampt höbergia till tyo sommarlass höö.
A. Ähr åcker af mulljordh, på somblige ställen lytet
    sandblandat, mycket rö-    righ sampt medh löhn- och
    klappersteen belagdh                                                                        6 1/4        -
B. Ähro åckrar af hwilka dhen större utj 10 åhr öde legat,
    dhen mindre irre-    gulaire utj 2 åhrs tydh, för odougligt,
    hwars jordemåhn ähr sydländh mull och moojordh                         3/4
C. Ähr hårdwallsängh, mehrendehlz skarpen och mager,
    medh eek, biörk och ahl bewuxen                                                     -           6 2/3
D. Ähro humble- och kåhlgårdar.
E. Ähr een lyten beeteshage medh suurskough tätt bewuxen.
F. Ähro måssar odouglige sampt snärye och tätt bewuxne hållmar
    utj giärdet som intet höstas.
G. Ähr ett stycke af vtmarken nyss intaget till giärdet.
H. Ähr en lyten skwaltqwarn, som höst och wår allenast går.   
                                                                                                                                    
                                                                                         Summa          7         6 2/3   

    Till dhetta hemman, som elliest ähr beläget 1 och 1/4 myhl ifrån
nästintilligiande stadh Carlshambn, har godt muhlbeete
tillfähles medh dess grannar, sampt skiön suurskough och
giärdslefångh till eget huusbehoff, men ingen synnerligh
ållonskough, utan lytet eeke utj giärdet; Jntet fiske eller
någon annor lägenheet mehra.

(Text på kartbilden:)
Jkarmåhla Hage ock ägor på denne sydan
Boarps ägor möta på desse sydor Norr och Öster om
Stoor och skiön Biörck- Ahl och Eeneskough
Kråkulls skough och Utmarck tager här wydh
Här taga Rägneboa ägor och akergiärde wydh
Norr Öyavadh stöter här lytet inntill med sin utmarck  

Scala Ulnarum Stockholmensium