I2:018

Folio 7

Charta öfwer ett 2/3 frellssehemma-
net uthi Efwary By, belägen uthi Hoby
Sochn, Bräckne Häradh och Blekingen

                Notarum Explicatio
Litte-                                                                                                        Tunneland  Höö-
ra                                                                                                               åcker         lass
     Föreskrefne hemman brukas och besittes af {Åcke Hansson,
                                                                           {Pehr Nillsson,
    Dhesse åboer berätta sigh åhrligen utså 6 ½ tunna,
    sampt höbergia 5 lass.
A. Ähr åcker af godh mulljordh, dher och hwar något sydländh              2 11/64        -  
B. Ähr åcker af sandjordh något skarpen                                                  3 7/16          -
C. Ähr godh leerjordh men på somblige ställen något sydh och wååt      4 3/16          -
D. Ähr af ängen nyss upbruten åcker, mehrendehlz af sydh och
    suur mull, som icke synes till åcker douglig wara                                  3/8             -
E. Ähr medellzgodh hårdwallzängh, på somblige ställen något sydh          -               4    
F. Ähr skarpen och mager hårdwallzängh som i wååtåhr gier lytet,
    men i tårckåhr mycket ringa till                                                                -               7
G. Ähr een lyten beeteshage, trångt medh eene ahl och biörck
    bewuxen, stenigh och skierfwigh.
H. Ähro twenne små kåhlgårdar.
J. Ähro bergige och odouglige hållmar och stycken.
                                                                                                                                           
                                                                                             Summa        10 11/64      10
    Till dhetta hemman ähr weedbränne och muuhlbeete till förnö-
    denheet, något ryshögge till giärdzle, men intet staakehögge
    ey häller timberskough, Jntet fiske som brukas, emädan Jn-
    siögarna, utj hwilka dhe ähro rådande, liggia så wydt afläg-
    ne; ållonskough hafwa dhe och lytet.
    Dhetta hemman ähr beläget 1 3/4 myhl ifrån Carlshambn.

(Text på kartbilden:)
Scala Ulnarum Stockholmensium