I2:020

Folio 8

(Rubrik:)
Charta öfwer 3/8 frällssehemmanet
Askeboda, belägitt uthi Runneby
Sochn, Medellstadh häradh och Blekingen

                Notarum Explicatio
Litte-                                                                                                    Tunneland  Höö-
ra                                                                                                           åker           lass
        Förestående hemman brukas af    {Måns Hansson
                                                              {Lars Månsson.

A. Ähr åcker, hwilken dehls af mull, dehls sandblandatt mull-
    som något stenigh och rörigh ähr, dehls leerjordh, öfwer
    allt mycket bergsuur                                                                        5 9/16        -
B. Ähr hårdwallzängh, mehrendehls af eekery bestående,
    något mager                                                                                        -              4
C. Ähr maaängh obewuxen                                                                    -              3 ½
D. Ähro stenige och skiärfwige eekebackar, som dher och
    hwar allenast bärgias kunna                                                               -                ½
E. Ähr een häya mehrendelz obewuxen ; af medellmåttigh
    godh hårdwall                                                                                     -               1 ½
F. Ähr een skwalltqwarn, som höst och wår allenast
    berättes kunna mahla.
G. Ähr een lyten kåhlgardh.

    Till dhetta hemman ähr skiönt muhlbeete, wedebrandh
    och giärdzlefångh, Jtem ållonskough till fähles utj
    bookehultet med omkring liggiande grannar, sampt
    någon eekeskough utj giärdet till huusbehoff, Noch
    fritt fiskie utj hafwet, som ähr 1/4 myhl dher
    ifrån beläget, sampt lytet wårfiskie uthj Wyerya
    åå. Flere commoditeter inga.                                                                                        
                                                                                       Summa         5 9/16         9 ½

(Text på kartbilden:)
Jellmserya Åker och ängegiärde
straxt hoos på denne sydan
Weby i Hoby Sochn och Bräckne hä-radt möter här
Askeboda utmarck som består af allehan-
da suurskough på denne sydan
Gåttemåhla skough och utmarck, sampt
Åcker och Ängegiärde möter på denne
sydan allt neder igenom inn till denna giärdsgården.
Wierya gårdar stöta här inn till medh des skougz-marck

Scala Ulnarum Stockholmensium