I2:022

Folio 9

(Rubrik:)
Charta öfwer 3/4 frällssehem-
man uthi Hammarby By belägen uthi
Jämgiö Sochn Östra Häradh oh Blekingen

                Notarum Explicatio
Littera                                                                                       Tunneland  Höö-
                                                                                                    åcker         lass
    Förestående hemman brukas af    {Tore Andersson,
                                                          {Jon Swänsson.
    Hwilka åboer berätta sigh högst kunna utså 8 tunnor korn
    och hafwra, sampt hösta höö till 8 lass.
A. Ähr åcker, hwilken mehrendehls består af slätt mulljordh
    så och någon moojordh, på dhen eena ändan högh- och
    på dhen an-    dra sydländh och wååt.                                    6 31/32
B. Ähr hårdwallzängh, undantagandes een maängsteegh,
    till een dehl något mager och måssbunden,
    medh eek, ahl och nå-    gon hassell bewuxen                         -            11 ½
C. Ähro twenne små kåhlgårdar
D. Vtwysar platzen och ungzröret effter gathehuuset, hwilket för
    20 åhr sedan berättes blefwet öde och nedrutit, bestående
    af een stugu och ett baakhuus, dhet förbenembde åboer berätta
    ingen åhrligh ränta af sigh kastadt, utan allenast 2 eller 3
    dagswärken till Bonden som brukade hemmanet, på
    hwars grundh dhet stodh, och nu ähr till åcker uptagit.
                                                                                                                           
                                                                                    Summa    6 31/32    11 ½

    Till dhetta hemman ähr muhlbeete, giärdslefångh och weed-
    bränne till förnödenheet, sampt eekeskough utj giärdet,
    Jtem fälads ållonskough utj Jämgiö stoore Bookehullt till
    huusbehoff, Noch fritt fiskie utj Salltsiön, som gräntzar
    inn till åkergiärdet, hwilket åboerne berätta sigh
    allenast bruka wårtydh medh nootedragh; Flere härlig-
    heeter finnes här till inga. Dhenna by ähr belägen
    2 myhl ifrån stapellstaden Carlscrona.

(Text på kartbilden:)
Jämgiö kyrkeby gräntsar här inn till
på denne Norre sydan
Dufwerum och Åby utmarck möter på denne wästra sydan
Binga By, som elliest ligger i Giärdslagh och Tegeskifte
medh Hammarby By stöter här inn till på östra sydan 
Hallarum By tager här wydh medh des Åker och Angegiärde

Scala Ulnarum Stockholmensium