KrA Lappmarken:2a

(OCR-läst från Nils Ahnlund, Kartor över Kemi & Torne lappmarker 1642 och 1643, Sthlm 1928, s 18. Andra transkriberingsprinciper har använts)

(Rubrik:) Geometrisck Delineation öffver Kemi Lappniarck.

Anno 1642 haffver jagh undertecknadh effter H. K. M:tz, min
aldernådigeste uthkorade dråttningz, nådige befallningh delinieratt och
geometrice afritadt Kemi Lappmarkz quantitet innann om Swerigies gräntz,
tillijka medh sielfve rååfiellens nampn, strächningh och distans, hvilke
ähre rätte råå fielryggh och skillnadh emellann Swerigett och Norigett,
sampt Swerigett och Rysslandh, effter Flackssiöbäckz accordz innehåldh,
såssom och här hoss hvar byss tillägor och qualitet i synnerhett enfålligen
medh nogra ordh korteligenn describeratt, effter såssorn iagh thenn be-
funnit hafver och in margine ähr annoteratt.

Elevatio Poli vidh Sonbykylas ähr 66 gradus, 25 scrupul.

Notatio Cyphrarum

1.     Kudsewara ähr förste rååfiell emellann Swerige och Norige uthi
        Kemi Lappmarck västann efter, ther Tårnö Lappmarck lychtar
        och Kemi begynnar.
        Kemi begynnar.
2.     Råffwewara.
3.     Maderwara.
4.     Gamwara.
5.     Mudswara.
6.     Affwoswara.
7.     Kiäckilwara.
8.     Rautewara.
9.     Peldowara. Där löper vintervägenn öfver emellann Päldoiärff och
        Enarby.
10.   Saidewara.
11.   Looswara.
12.   Kyriotwara. Ahr österste rååfiell på Päldoiä[r]fz landh.
13.   Swudhwara. Ahr förste fiellrygg på Sonbykylass egor västann effter.
14.   Kylawara.
15.   Windelawara.
16.   Solawara. Ahr österste fiellrygg Sonby egor ock där öfver löper vin-
        tervägen emellann Sonby och Enarby, sedann löper fiällryggenn
        i sydhost.
17.   Hwuomawara. Ahr nordast råå på Kemi byz egor.1)
18.   Pårdewara.2)
19.   Kurdtzwara.
20.   Pädsewara.
21.   Tulpewara.
22.   Kålkewara. Ahr yterst rååfiell 3) på Kemi kylas egor.
23.   Jägelwara. Ahr nordast fielrygg 4) opå KolaJärfz byss egor.
24.   Tälnewara.
25.   N: Aggwara.
26.   S. Aggwara.
27.   Pårnuwara.
28.   Roguwara.
29.   Wilmawara.
30.   Satzwara. Ahr yterst råå på Kolaierfz landh.
31.   Lappiwara Ahr förste fiell på Kidkaierfz landh nordann efter.5)
32.   Rokumewara.
33.   Påssewara.     Vidh desse fiell dragas håparna öfver grentzen emellan
34.   Parsanwara.    Swerigetz och Rysslandhz elfver.
35.   Wisewara.
36.   Heinewara. Ahr yterst råå 6) på Kidkaierfz landh.
37.   Muskosswara. Ahr nordaste tiellrygg oppå Maennsalke byss egor 7).
38.   Aijachwara.
39.   Ijowara, här drages och båtarna öfver grentzen.
40.   Nådenewara ähr österste fiellrygg på Maensälke lappars egor, sedann
                taget Ijo bönders Iandh theremot på södre sidann om fielryggen,
                och på norre sidann ryssens enskij skattlappars egor.

Notatio Literarum.

A.    Kittela By och marcknasplatz. Till denne by ähr lititt fiskievatnn,
        liten vilrenskogh och annan våneskogh och litett bäfverelfvar.
B.    Päldo JärffKylas, thee lapar som i denne by tillförende hafver bodtt
       och här hafva haftt sitt möte 8) om vinterenn, thee giöra nu sin skatt
       Tenotäckes marknasplatz i Tarnö Lappmarck, Och brucka lickväll
       både 9) skogh och fiskevattn här omkring nu som tilförende.
C.   EnarBy ligger på nårre sidann om fielryggenn vidh EnarTräsk, och
       skall nu flyttas een mijil ifrån then ortt han härtill hafver varitt oppå,
       effter såssom thär nu begynnar tryta både vedh och reenmåssa, Till
       samma by ähr mycken gott fiskevatn, godh villrenemarck och medel-
       måtigh goda bäfverelfver. Och skattar samma by till Sverigét Noriget
       och Rysslandh, hann ähr ock den störste och bäste by uthi Sweriges
       Lappmarck.
D.   Uppå denna udd villia Enar lappar flytta medh sin by, thär ähr och
       denn skiönaste ort att byggia kyrkia på som thär omkringh finnas
       kann efter såssom sielfve Delineation tillseendes ähr.10)
E.    Sonby Kylas 11), skattar till Swerige och Rysslandh, Till samma by
       ähre gode bäfver elfver, godh vilren skogh och lititt fiskievatri så at
       the mästedels kiöpa sin fisk ifrånn Enarbyss lappar.
F.    Soden Kylas, skattar till Swerigett och Rysslandh, Till denna by ähr
       gott fiskievatn, medelmåtigh godh vilreneskogh och thee bästa bäfver-
       elffver som i alla Sweriges Lappmarcker ähro tillicka medh Sonby Kylas.
G.   Kemi Kylas skattar till Sweriget och. Rysslandh. Desse lappar hafva
       godh vilrenskogh, lititt fiskievatn 12) och ringa bäfverelffver.
H.   KolaJärffKylas skattar till Swerige och Rysslandh. Till denne by ähro
       godh vilrenskogh, gott fiskevatn och lititt bäffverelfver.
I.     KidkaJärffKylas 14), skattar till Swerige och Rysslandh, och ähr een
       lithenn by, myckett fattiga lappar 15) uthi, hvilka lefva mäst af fiske-
       rij, till samma by ähr gott fiskievatn män litenn vilrenskogh och inga
       bäfver elfver.
K.   MaenselckeKylas 16) skattar till Swerige och Rysslandh, ähr och een
       liten fattigh by, thee lappar thär boo, hafva och sitt uppehälle mäst
       af fiskierij, thee hafve thär till litenn vilrenskogh, och inge bäfver-
       elfver.
L.17)  Denna ont vedh Kemiträskz öffre ända, finnes vara beqvemligast
     att byggia kyrkia oppå in om fiälleryggenn uthi Kemi Lappmarck,
     för effterfölgiande nyttighether skull. x. Därföre at där omkringh
     ähr vackertt slätt landh. 2. ähr där vedh ock gott fiskievatn uthi
     Kemi träsk. 3. Att där vidh vanckar godh renmåssa och tarffveskogh.
    4. kunna thee komma medh bått om sommaren till thenna ordtt, ifrån
    Sonby, Sodenkyla, Kemikyla, Kolaiärff och Kidkaiärffz byar, Och
    om vinteren ähr eij häller stoor åtskillnadh emellan thenna orttz och
    före:de byars Distans; eliesst kunna bärkarlarna 18) och flere andra
    som ther handla vela medh båtar väll komma ifrå Östersiön och tijtt
    af och ahnn, hvar thär marcknasplatz blifver. Ryssarna kunna och
    till be:te ortt medh håpar komma, up igenom Kidkaiärff och thär
    draga håparna öfver eedh, vidh Påssewara fiällryggh, uthur Kid-
    kaierff och in uthi Päringoiärff efter som tilförende skeedt ähr, där
    ifrån the sedann kunne komma både neder uthi OsterSiönn vidh Kemi
    kyrkia, och eliesst till mäst alle lappebyar uthi Kemi Lappmarck,
    effter som af f elffvernes strächningh på sielfve afritningenn bättre
    tilseendes ähr.
        Hvadh vidare Kemi Lappmarck vidkommer så ähr hon iblandh thee
    fäm Lappmarcker lägsst belägenn, den jämneste och slättasste medh
    många måssar, få bärgh, skiön skog och månge elffver, igiönom hvilka
    mann alla måst kann väll komma medh håpar upföre och utföre, för
    fårssarne skuldh, effter thee thär icke så brant ähre som uthi thee
    andre Lappmarckerne 19). Uthi thenna Kemi Lapprnarck ähr flitigdt
    och idkesampt falck till at ahrbeta, hvarföre thär ifrå kommer och the
    mäste och bäste lappvarur som föres bådhe till Sweriget, Norige ock
    Rysslandh. Thee hafva och godha ingenia till at lära lässa, och ähre
    mästedels vackertt informerade uthi sina troosarticklar 20), Thee unga
    iblandh them ähre väl tilfridz och gierna see, att thär blefve kyrkor
    hos them uprättade, och Gudz ordh för them oftare ähnn tilförende
    prädiekatt, männ thee gamble låta sigh i väll där medh benöija,
    föregifvandes att der igienom vill them någon större tunga ähnn til-
    förende varitt hafver åkomma.

    Denna korte Relation 21) om Kemi Lappmarckz quantitet och qualitet,
vill iagh E. K. M:tz uthi största underdånigheett ödmiuckeligenn refe-
rerat, ock E. K. M:tz nu och altidh under Gudz milde protection till ett
lyckosamptt, roligett och långvarachtigdt regemente troligenn önskatt,
och migh uthi E. K. M:tz högha gunst och nådhe underdånligenn ock
underthienstligenn befallett hafva.

    E: K: M:tz
        underdånighe villighe ock troskyldighe thiänare mädhann iagh
        lefver
                                               OLUFF L. TRESK
                                                                                        Mpria


1 Anteckningen saknas i B.
2 B: ähr nordast fiällrygg på Kemi kylas egor
3 B: fjällrygg
4 B: rååfiäll
5 B: äfir nordast fiellrygg på Kidkajärffs egor
6 B: fiällrygg
7 Anteckningen saknas i B
8 B: marknaspiats
9 B: bådhe landh och strandh på dhenna ort som tillförende
10 effter som af Delineation bätter sees kan
11 Sonby
12 godt fiskevatu
13 Kola järff
14 Kidka järff
15 uthfattige lappar
16 Maensälkie
17 B: bokstaven L saknas såväl i Notatio som å kartan, som i stället vid västra nordändan av Kemi träsk visar en kyrkobyggnad 
18 B: berkarlarne
19 för fårssarne skuldh etc, saknas i B
20 B fortsätter här: The som och till sina åk komne ähre, kunne mästedelen läsa sin Christendoms stycker uppå finsko, medhan thett språket myckitt hos them i bruk ähr.
21 Hela av slutningen saknas i B.