KrA Lappmarken:3a

(OCR-läst från Nils Ahnlund, Kartor över Kemi & Torne lappmarker 1642 och 1643, Sthlm 1928, s 19. Andra transkriberingsprinciper har använts)

(Rubrik:) Geometrisck Delineation öffwer Tårnö Lappmarkz
quantitet innan om Swerigesgräntz:, tillijka med siälfjve
rätte rååfiällens nampn emellan Swerigett och Nåri-
gett igenom Tårnö Lappmark sampt Siögars Ellffvers
och Marcknatz Platzsers situ, sträckning och distantz,
såssom och eenn kort Description om dess qualitet
/:ad marginem:/ eenfålligenn infördt och författat.
Anno 1643.

Elevatio Poli vidh Kiällowara ähr 68: Grad: 57 Scrupul


Notarum Explicatio
   
1.    Kiädkewara ähr förste r väst sunnann efter, ernellann Sweri-
       get och Norget, ther Luleå Lapprnarck lyckter och Tårne& Lapp-
       marck begynnar.
2.    Akiackwara.
3.    Sälkieswara.
4.    Solekeuwara.
5.    Stoppekeuwara.
6.    Iumswara.
7.    Tådereggwara.
8.    Kiäråwara.
9.    Kaijwara.
10.  Hwaskowara eller Abborfiäll.
11.  Kiäponwara.
12.  Pädnaggwara.
13.  Wänaswara eller Båtfiäll.
14.  Rustawara her lycktas Tingewara Lappars egor och Ronela ägor
       vidertaga.
15.  Weirnatwara.
16.  Moskowara.
17.  Soiitzwara.
18.  Kiärrowara.
19.  Hwomogakwara.
20.  Kappawara.
21.  Fårewara.
22.  Hwaliowara.
23.  Koldejärf Salmewara.
24.  Kåldewara.
25.  Raswara.
26.  Jackwara.
27.  Håppewara. eller Kiättellfiäll.
28.  Taliawara. eller Hudhfiäll.
29.  Låsewara.
30.  Kiässwara.
31.  W. Haldhwara
32.  Fiskietalawara.
33.  Öster Haldowara.
34.  Salinejärfwara.
35.  Harfsalmwara.
36.  Somoswara.
37.  Wardwara.
38.  Sidoskn[iep]wara.
39.  Kiärswara.
40.  Fallewara.
41.  Kixdsewara.
42.  Aggewara.
43.  Märewara.
44.  Urdewara.
45.  Pissewara.
46.  N: Kiällwara.
47.  S: Kiällowara, der löper vägen eller ledenn öffver, emellan Teno-
       täckis och Kotäckinn norr öfver fiällryggenn.
48.  Salwaswara.
49.  Kiädkiewara.
50.  Tärmäswara, ähr yrherste rååfiäll, västann efter, emellan Sweriget
       och Noriget, ther Tårne Lappmarck lychter och Kemij Lapp-   
       marck emot taget.

    Dässe fjäll ähre råå och rör emellan Luleå och Torne Lapp-
    marcker, utföre ifrån Jogogiör fiällrygg och neder imot Öster-
    Sidenn.

1.    Rautawara.
2.    Suttssawara.
3.    Luddokaiswara.
4.    Kyrioswara, här på ähr en rååsten uprest.
5.    Capzriswara.
6.    Sisskawara.
7.    NiurackJuniswara.

    Sedann taga andra rååmärcken emot, såssom träsk och måssar,
    neder till sochneråån.

A.    Kemi Kyrkia och Elff.
B.    Tårnö Sochns och Stadz Kyrkia.
C.    Oppå denna ortt och öö ähr Tårnö stadh belägenn, medh sinn bästa
        åcker och engh, Här strax vijdh ähr och theres bäste laxfiske
        och Kålckevarper, å östre sidhan öön, i Swänssarö, vedh pass - 800 alnar
        ifrån stadenn.
D.    Hetanimi Capell ähr annexa till OffwerTårnö prästgiäldh, hvilket
        tillförende haffver nåde — 1/4 mill ofvanföre thenn ort som Öffwer
        Tårnö kyrkia ähr bygdher på, och säges vara därifrå kommet, för
        eenn långh tidh sedhan, genom elffvens och ijssens utförende.
E.    ÖffwerTårnö Kyrkia ligger 10 mill ifrånn Tårnö stadh, ther emällan
        mann kommer op och utföre medh båt, allenast vidh Kuckulla forss
        drages håparne öffver eedh, vidh pass—200 alnar, männ när mycket
        vatn ähr, kan mann reessa honom förbij, igönom Liaka ellff åt Ramo,
        ther thee uthan båternas öffverdragande fört up- och uthgiönom
        komma.
F.    Paijala By, ther komma Tårnö och Kingema elfver tilhopa.
G.    Kåsaröö, på östre sidan i strandbackan finnes rödhfärga.
H.    Tenotäckes Kyrkia, På denna ont komma Swåndawara och PäldoJärfz
        lappar ifrån Kemij tilhoopa, at hålla sinn gudztienst, affläggia sinn
        rättigheett, till sinn andelige och värtzelige Offverheett, såsom och at
        hålla sinn MarcknatzPlatz, och omväxla sitt godtz medh Bärgkarlarnc
        ifrånn Tårnö.
1.     Ronela Kyrkia. Dhee lappar som här omkringh. boendes ähro, halffva
        tilförende på thenne orte altidh haft sitt möthe, menn nu komma the
        oftast till Tenotäckes kyrckia at hålla sin gudztienst, afläggta sinn
        skat, och ombyta sina varor medh berckkarlarne,
K.    Rustajärff. tJthur detta träsk falla tvänne elffver, denn eena till
        Östersiönn, denn andra till Wästerssiön, och går således rätte gräntze-
        skilnaden igenom sielffva träsket.
L.    Tingwara By, på däcta rum haffva lapparne fordom haft sie möte och
        sammankompst, hvilket nu sker vijdh Jockzjärff.
M.    Jokesjärff Kyrkia och Marcknatzplatz. På dett rummet hålla Segwara
        lappar sinn gudztienst, sammankompst och marcknadh,
N.    Järnbärget i Calix Lapmarck,
O.    Cronones laxfiskie i Calix Elff,
P.     Ofwer Calix Cape!, Annexa till Calix kyrkia,
Q.    Ytre Calix sochnekyrckia och prästesäthe,
R.    Kopparmalmstrecket vijdh Pulinge by.
S.    Sirkeslucht by i Luleå Lappmarck.
T.    Jockmåck. Luleå Lappkyrkia.
W.   Såcksjock by i Luleå Lappmarck.
X.    Cronones laxfiske i Luleå Elff.
Y.    Luleå stadz och sochns kyrkia.
Z.    Piteå stadz kyrckia.

        Desse byar ähre belägne på andre sidann om gräntzen och skatta
        både till Sweriget och Norget,
Ä.    Koteckinn.
A.    Lappijaur.
Ö.    Awiwara.

    Tårnö och Calix Lappmarckz qualitet ahnbelangande, så ähr innan dess
    circumferentz många stoore fiäll och måssar, många elffver och skiöne
    fiskieträsk, sampt många släta orter, ther bönder boendes ähre, och hafva
    optaget åcker och engh, dock ähr uthi elfverne många stoore och bratta
    fårssar, så at man ofta måste draga håparna öfver landh, när mann ther
    egienum reessa skal.
        Denna eenfaldiga delineation och kårta relation om rätta gräntzeskelnan
    emellan Swerigee och Norgit, vill jagh E: K: M:tt uthi alssomstörsta un-
    derdånigheet ödrniukeligenn offererat hafva och E: K: M:tt nu och altidh
    under Gudhz milde protection, till et lyckosampt långvariga och
    roliget regementte, troligen önskar, och migh uthi E. K. M:ttz höga gunst och
    nåde, underdånligen och underthienstligen befaller.

                   E: K: M.ttz
                        underdånige, ödmiuke villige och troskyllige tjänare, medan jagli leffver
          
                                     OLUFF L TRESK
                                                                                            Mpria.