Lönnarp:3-4


                                               Vtßäde     Höö
Notarum Explicatio             tunnor      laaß

Gräseryd, hemmen      1/8
        Ränter smör     1/2 pund    
        Vtsäde alz                        1 3/5
                   Höö                                      6

Een<säde>1 mull, sandh och öhr jord
    <Skog>h till giärzle och
    <bränn>emarck nötorfftigh
               <M>ulebete godt.

A  ähr Löndarpa hääst
     hage noterat med.     

(Karttext:)

Betes hage
Tuffuig, måsigh, stenigh hårdh walz engh
Betes hage medh gran skogh
Denne änge wret lyder till Lönarph
Her möter Kyrckerydz egor.
Sanck eengh medh alle skogh.
Måßigh, tuffuigh hård walz eengh, höö 1 1/2 laß.
Backestufua, Lilla Kyrckeryd benämpdt.
Här möter Löndarpa åker och eenge giärde.
Löneren lacus.

1 Här och nedan skador i papperet, varför vissa ord inte är fullt läsliga