Lönnarp:41-42


                                                                   Vtsäde    Höö
Notarum Explicatio                                 tuner       laaß

1. Rååbäck eller Jäns Pärs torp, ett nybygge
                Räntar     <...>
                Wtsäde alz                                    9 1/5
                          Höö                                                  10
    Tredingzträde sand, mull, sug och
               lein jordh
    Quarn gångande hööst och wåår.
    Brännemark nötorfftigh
        Giärzle ringa vtan med öfuerhetens
    villie och minne.  
                Mulebete medelmåtigt


                                                                   Vtsäde    Höö
Notarum Explicatio                                 tunner     laß

2. Biörn Olufz tårp, hemman   1/4
                Ränter smör        1 pund
                Wtsäd alz                                     5 2/5
                          Höö                                                 14
    Tredingzträde sand, mull
    och moo jordh.
    Lika lägenheet med förbemälta
    nommer 1 j skog och mark.

3. Rämiärna, ett nybygge
                Räntar     <...>
                Wtsäde alz                                    1 4/5
                          Höö                                                 4
    Eenßäde sand och mull jordh
                Mulebete godt
    Jttem lijka lägenheeter i
    skog och mark med nommer
    1 och 2.


4. Trolbotårpet, ett nybygge
                Räntar     <...>
                Wtsäde alz                                    1 4/5
                          Höö                                                 3
    Eenßäde sand, lehr och
        mull jordh.
    Alla deße förbemälta tårpare
    och nybygge hafua lijka
    lägenheeter i skoug och
        marck
            Mulebete nötorfftigt


(Karttext, s. 41:)

Träsk, kiär och mooras
Liungh backe med biörk och fååre busker
4 1/2 tunna
Lind huilket hafuer warit åker och för sugh skull ähr det jntet dugliget.
2 1/5 tunn
2 2/5 tunna
Stenigh betes mark
Storßkulla egor, och förmenas her inom bäcken skulle med rätte lyda till min nådige öfuerhet effter såsom denne ofuantil noterade wäg emällan Kaflåhs och Lehna är räcknat för en skildnat i skog och marck, huilcket icke synes wara olijcht.
Tufuigh hård walz engh
Betes mark medh fåre skoogh.
Onyttig måse
Liungh och hård walz eengh.
Hård walz eengh.

(s. 42)

Maa engh med biörk och små fåre buskar.
1 1/5
Hård walz eengh
Maa engh
2 3/5 tunna