Lönnarp:Titelblad


                Geometrisch
        arbete och calculation
                   öffwer
      Redwägh, Åhs, Wartoffta,
        Gudhems och Kåkindz
                 häradher.
Then höghwälbårne herre herr Fredrick
Steenbockz etcetera arfftelige sampt donerade
hemen till ewärdelighet, frälse och egendom,
hwilka wnder Löndarph och Konungz-
lehna förswaras effter frälsis priuilegier
med desz till liggande egor såsom vthi
thenna boock finnas noterade och
delinierade med sin rätta quanti-
teet och qualiteet, effter konglige
    maijstetz vth gifna fulmacht
            och jnstruction
       affmätitt och calculerat
                pro annis
           1650 och 1651.1

1 Möjligen har det funnits en underskrift där det nu är en skada i papperet