LMMy Jönköping:16b


(Vänstersidan:)

Ny sochen och Öster
häradt.

Solagård och Wärs näß.
Anno

Anderß

(Högersidan:)

Fol. 37 ???    Ny sochn och Öster häradt

1.    Solagårdh skattehemman 1
       Vth säde                         7 1/4 tunna, ödhe 3/4 tunn
       Höö alß i hoop                29 laß
       Een maa ähr belägen i Älma frälße eeng
       och drager höö 4 laß.
A.   2 styckin eenge humpa ähr belagen1 i Byasta giärde
       om höö                           2 laß

2.    Wärßnäß sämie hemman 1
       Vth säde                         5 3/4 tunna
       Höö alß i hoop                28 laß

3.    Sämie hemman 1
       Vthsädee                         5 tunnor
       Höö alß i hoop                26 laß
       Humblegård om              30 stänger

B.    Eett eengstycke som nummer 1, 2, 3 och Byasta slå i hoop,
       och byta alla lika myckitt huar. Höö alß i hop    4 laß
C.   Eett eengestycke som nummer 1, 2 och 3 slå i hoop och fåå alla lijka.
       Höö alß i hoop                2 laß
 
       Eett tårpestelle, kallaß Jsings tårp, lyder till nummer 2 och ähr intett bygdt på,
       vthan han hafver sin fälle skog


D.   Älma eeng komer till Solagård och båda gårdarna i Värßnäß
       Nummer 1, 3 slå i hoop och byta lika höö    6 laß
       Nummer 2 hafver sitt styste ke een2 för sigh sielf, höö   1 laß

       Till denne hemman ähr nötorfftig skogh och mulbett, fiskee i
       Varnen3.
4.    Denne eenge skifft kommer till Byasta, om höö 10 laß.
       Moo jord mäst och swart mul iblandh.                   
1 D.v.s. belägna
2 D.v.s. stycke äng?
3 D.v.s. Värnen