LMMy Jönköping:20a


        Ny sochn

Kulla chrono hemman 1 ähr halfft förmedlat
Höö till förre skrefne gård      78 såtan, giärdeß höö 10 såtan.
Humblegård om 60 stänger
Skogh hafver denne gård ingen hemma äller mulbet,
vthan 1 fiärdingz wäg ifran1 gården hafver han ett stycke
skogh som kallaß Tårp; där hafver han sin swidie skog,
fiske jntett

Vthsäde   4 1/8 tunna

(Karttext:)

Eng haga med biörk skog, höö 18 såtan
Hård valß eeng 40 laß.
Myrßboo ägor på den sidan.
Morßb<o>da egor proxime
Hård walß eng medh ekeskog och stenbackar, höö 60 såtan.
4 1/8 tunna
Mull och mo jord
Ny kyrkia
Karßnäß på den sidan
Söder-Norr

(Andra anteckningar:)

Notarum Explicatio
Ex
Notarum
N Hårdwalß

1 D.v.s. ifrån