LMMy Jönköping:23a


Ny sochn i Öster häradt.

1. Haddery skatt hemman 1.
    Vthsädhe                      8 5/8 tunna 

A. En wreth lycka vthsädhe 1/4 tunna
     Löffskogh och mulbet effter nötårten.
     Timber skog och fiskerij jntett.
     Tuåå quarnar, gåår litett höst
     och wår när största floo ähr.
     Höö alß i hoop            40 laß

(Karttext:)

Ny
Trallarp proxime
Skure boda på den sidan.
Vthsade 8 5/8 tunn
Kiär.
Moo jord.
Åker
Öde
Hårdwalß eng och måß wal medh eek och biörk skog
Myrßboh ägor på den sidan