LMMy Jönköping:25


Stenbärga sochn
Kråkelij och Kålboo i Ny sochen
anno 1647

        Sten bärga sochn.
1. Kråkelij chrono hemman 1
    Vthsädhe                        4 1/2 tunna
    Humblegård om              50 stänger
    Höö alz i hoop                70 såtan
    Een liten eeng hump i hop medh frälse böndern<a>
    i Öxnebärga, höö            2 såtan
    Eett lite eengstycke i hop medh Häßleåßa
    om höö                           3 såtan
    Skog och mulbet effter nötårten, fiskee i Hax siön.

    Dätta hemman ähr 1/2 i owiße pärßeler och helt
    ähr dätt i wijst.                                                 SE SAOB PERSEDEL, BET 3 c OCH d      


(Karttext:)

Häßleåßa giärde proxime.
Hårdwallz eng med eek skog
Öxnebärga giarde1 på den sidan.
Skog och bärg
Eek skog, hård mark
Koo haga medh skogh och bärgh
Häßleåßa hagar på den sidan.
Hax sa ry på den sidan nämest

1 D.v.s. gärde