LMMy Jönköping:29


1. Pinninge tårp skatthemman hell 1/6  he<..>   HELL SÄTTING?
    Vth sädhe                               7 1/4 tunna
    Höö alß i hop                         38 laß
    Humblegård om                     200 stänger
    Fijskee och skogh ähr här jntett
    Een liten koo haga.     
    Ande lagen hett1 finneß här jntet,
    huarken skog, fijske eller mu<lbet>2

(Karttext:)

Jdnäß på den sidan
Eengagiärde, höö 40 såtan medh biörk och skog, sten ibland
Giöll
Bollßslat2 på den s<idan>4
Jdnäß giarde5 proxime
Eekskog medh sten ibland
Mulliord
Fågelle kulla giärde proxime
Norr-Söder

1 D.v.s. Annan lägenhet
2 Troligen mulbet, hela ordet ej läsligt p.g.a. lagning av papperet
3 D.v.s. Bollslätt
4 Troligen sidan, hela ordet ej läsligt p.g.a. skada i papperet
5 D.v.s. gärde