LMMy Jönköping:3


Store Siööarp och Lille Siöö-
arp i Sten bärga sochen.
Anno 1647.

                                        Stenbärga sochn.

                                  Yxne bärga skattehemman 1/6, frälß hemman    4
                                  Störarp                                    sämie hemman  1
                                  Kråkelij chrono hemman               1/2
                                  Häßleåßa chronohemman            3, sämie hemman 2
                                  Boa ry chronohemman                1
                                  Boo chronohemman                    1
                                  Sten bärga praste gård1 hemman 1/4      
Boa by vthiord Bona- Boa  by skatthemman 1/6, chronohemman 2, sämiehemman 1
bärg och                     Lundåß chrono hemman            1    Boa by nummer 1 en vthengh, 
sämmiegarden             Prästarp chrono hemman            1    kallaß Lij. Nummer 2 chrono
och skattegården.        Högarp chrono hemman             1    Ända boll vthiord, liten
                                   Måla chronohemman                 1   åker, eeng och humblegård
                                   Lille Siöarp sämie hemman         1/2  Eett tårp ställe, hetter
                                   Store Siöarp chronohemman      1   Galla ry, een skatta
                                   Kiälle rask chronohemman          1   vthiord och frun i Salßa
                                   Weka chronohemman                1/4   giör kongz pa påm
                                   Myggela ry skatthemman           1/8
                                   Haxry chronohemman                1
                                   Brußtårp chronohemman           1/4
                                   Säffzer ååß chronohemman       1/4
                                   Denne effter skrefne hemman ligger hitt till
                                   Östre häradt och här göra dee sina vth lagor, men
                                   sin kyrkiotionde giöra dee till Wersum sochen och
                                   Aspelandz häradt.
                                   Bärg skattehemman                    1/6  3 sätingz heman och
                                   sämie heman 2. Chrono heman 1 3/4 
                                   Kårpe ry skatte hemman 2 hell sätting.
                                   Hållmska sämmie heman 1, skattehemman 1/6 chro<no>hemman 1
                                                                Frälße hemman
                                   Boa frälße hemman    3, Högarp 1, Ålwarp 2, Pinarp 1,
                                   Boa bärg 1, Råß bäär 1, Symmila 1, Mycklary 1.
                                   Skiärwita 1.
                                   Stora Salß hult sätegård. Lille Salß hult ligger vnder rå och
                                   rör

(Andra anteckningar:)

Fadher war2 som äst. 

av
Anderß Tomßon Huß        

1 D.v.s. prästgård 
2 D.v.s. vår