LMMy Jönköping:30


9 1/2 tunna Rys holm


2. Råßa skatte hemman 1 hell sätting
    Vth sädhe                               9 1/2 tunnor
    Höö alß i hop                         40 laß
    Humblegård om                     200 stänge<r>
    Quaren går höst och wår.

    Till denne gård ähr tarffskog
    medh mullbett och fiskerij i Ryßholma
    sionn, andre lägen hett fins här jntett.

    Surßtårp skattehemman 1 hellsätting
    Vthsädhe                                8 1/4 tunna
    Humblegård om                     100 stänger 
    Höö alß i hop                         45 laß
    En quaren går höst och wår
    Mulbet och fälle skog effter nötårten.
    Fiskerij en giöl i kohagen.
    Andra lägen hett finneß jntett till
    denne gård.

(Karttext:)

Ryß holms siönn.
Enga giärde medh eek, biörk och granskog, sten fult i bland, 70 laß
40 laß, eek och biörk skog
Smeßtorp på den sidan
Ryßholms hage på den sidan
Suart mull jord och moo ibland
20 laß bool slätt       
Kalfhaga
Öster giärde, biörkskog och kiär, 30 laß
Långa ry på den sidan
Stymestorp på den sidan i Åßeda sochn
Hälle wärke på denne sidan
Hälle [work] varke på <denna sida>
Maa eng medh bara måßan
Biß quaren på den sidan
Giöll
Måßwall medh biörk skog och sten ibland
Råßa på den sidan.
Eekskog hård valß eng.
Swart muliordh.
Eekskog medh biörk ibland.
Kulle boo nämest på den sidan