LMMy Jönköping:31


Näß hult sochn
Smeßtorp, Råßa, Rysholm
och Moßinga tårp

   Ryßholm skatthemman 1 hell siätting
    Vthsädhe                         9 1/2 tunna
    Höö hemma wedh byn     50 laß
    Humble gård om 100 stänger,
    quaren går höst och wår.

    Skogh och mulbet effter nötårten
    Fiskerij i Ryßholms siön.

    Ett kiär ähr belägett öster från byn,
    kallaß Stora Maa, om höö 30 såtan, Ryß holmß
    siön
    Eett kiär, kallaß  Dam kiär, höö 20 såtan star.  


2. Jbidem chrono hemman 5/8
    Vth sädhe                     4 3/4 tunna
    Höö hemma wedh byn  20 laß
    Humblegård om            50 stanger
    Eenge skiffte i Ryß holms frelße giärd
    Höö            Höö           30 ßåtan
    Quaren går höst och wår.
    Ee<tt> kiär, kallaß Skrip kiär, höö 20 ßåtan star
    Eett quaren ställe på skogen.

    Till denne by ähr jnga andre lägenhet.

3. Moosingetårp chrono 1
    Vth sädhe                     6 1/2 tunna
    Humblegård om            200 stanger
    Höö hemma wedh byn  60 såtan
    6 eeng skiffte i Rysholms frälße gård
    om höö 20 såtan
    Eeng maa på skogen, kallaß Kranske maa, höö 30 såtan star
    Ett kiär, kallaß Dam kiär, höö 15 såtan star.
    Quaren, går host1 och wår
    Fiske i Ryßholma sion2
    Skog och mulbet effter nötårten.
A. En åcker i Nårgarden i Ryßholm, vthsädhe 1 1/2 sk. a.

(Karttext:)

Måßa
Eengia giärde, hårdwall medh biörk skog och sten ibland, höö 30 såtan
Mull och mooiord
Kalf haga
Råßa på den sidan
Suart muliord, moo ibland.
Kiär medh biörk skog
Eenga giärde medh biörk skog och sten ibland. Hårdwall och måßig eng, 20 laß.
Kießar kulla skog på den sidan
Kießar kulla eng på den sidan.
Engagiärde, hårdwall medh sten, grän och een skog, myckee eelack eng, 20 laß
Långa ryhage på den sidan

1 D.v.s. höst
2 D.v.s. sjön