LMMy Jönköping:38


Hulu sämiehemman 1
Vth sädhe         <...>
Humble gård om     200 stänger
Höö alß i hop medh madher och alt 40 laß
Quaren går höst och vår, står i häradz märket.
Fälle skog och mulbet eeffter nötårten
Fijske i 2 små giöler på skogen
2 styckin madher, kallaß Grißa madh, om höö 30 såtar båda ihop
En madh, kallaß Giölle madh, höö 16 såtar star.
Een madh, kallaß Kroke madh, höö 12 såtan star
Åll fiskee i bäcken någå lijte.
Ander lägen hett finneß här jntett.

Långhult hell siättingß hemman 1
Vth sädhe                                3 7/8 tunna       3 3/8 tunna
Humble gård om                      100 stänger
Höö alß medh maden och alt i hop   200 laß
11 quarn[ar] går höst och wår, står i häradzmärke
Skog och mulbet samp fälle skog effter nötårften.
Fijskerij jntett.

(Karttext:)

Söder-Norr
[Åhn]
Höög hult 1/4 mill här i från
Härskigög på den sidan
Biörk och eek, sten ibland, 3 7/8 tunna, 39 laß
Ekskog medh sten 3 3/8 tunna, 40 laß
Mull och moiord
Biörk och gran skog fult medh sten och bärgh, 70 laß.
Hulee på den sidan 1/8 mill här ifran
Ånhult i Werßum sochn på dän sidan 1 mill har i fran.
Båcke skiögle på den sidan i Werßum sochn och Aß boo land häradt.
Madh höö 60 såtar star, slätt
Fly på den sidan
Råß i Werßum sochn på den sidan.
Biörk och ek skog fult medh sten och bärg ibland, 25 laß
Muliord och moo iblan 3 5/8 tunnor
Biörk och eekskog fult medh sten och bär<g> ibland, 2 3/8, 25 laß
Biörk skog full medh sten ibland, 60 laß
1 påmadh2
Höghult 1/4 mill här ifrån
Långhult på den sidan 1/8 mill här ifrån
Norr-Söder

(Andra anteckningar:)

ifrån
Efft
Efft

1 1 korrigerat från 2 som det synes
2 Detta skrivet med blyerts