LMMy Jönköping:41


1.  Lille Härr skiögle chronohemman 1
     Vth sädhe                                     7 tunnor
     Humblegård om                            80 stänger
     Höö alß i hoop                             35 laß
     Fiskee och quaren ähr jntett
     Mulbetett effter notortten1 och skog
     Ander lägen hett finneß intett till denne gård.

2.  Store Härr skiögle hell siättingh hemman
     Vth sädhe                                     8 1/4 tunna
     Humble gård om                           200 stanger2
     Höö hemma vedh byn                   40 laß
     Eett kiär, kallaß Giöll kiär, höö      40 såtan star
     Fälle skog och mulbet effter nötorn1, timber iblan. 
     Fiskerij och quaren jntett.
     Ander lägen hett finneß här jntett till detta hemman.

(Karttext:)

Pukartårp
Maadh måß vall och små star, slätt engh.
Höög hult på den sidan 1/4 mill här ifrån.
Måßig och stenig eeng medh biörkskog
Mull och mooiord
Kiär medh biörk skog
Biörk skog fult medh sten ibland
Kalf haga.
Mull och moo jord
Åppinge haradt3 på den sidan
Ånhult 1/4 mill
Skrifuartårps eng på den sidan
Kalfhaga medh biörk och gran skog

(Annan anteckning:)

Eett kiär höö ???

1 D.v.s. nödtorften
2 D.v.s. stänger
3 D.v.s. härad