LMMy Jönköping:44


Fålka tårp chrono 1, liger ödhe,
frälße heman 2, eett vnde<r>
Kulle boo, dätt andra
vnder Trulle boo.

1) Frelßehemman 1/2 vnd<e>r Kulle boo, hafver mäst
    sin åker och äng för sig sielf, någå
    litett åcker och eng i hop medh nummer 2 och 3.

2) Chrono hemman 1, liger ödhe
    Vth sädhe            <...>
    Höö alß i hoop     20 såtan
    Till dätta hemman ähr myckitt ringa lägen-
    hett

3) Frälße hemman 1/4  vnder Trulle boo.
    Vth sädhe            <...>
    Höö                     20 laß

    Till denne by ähr timber skog och
    mulbet, fiskerij i Serarp siön.

A. En chrono vthiord, lyder till nummer 2 och har nu bruka<t>ß
     i några åhr till Säfe tårp, om höö 20 såtan, och
     han kan jntett mistaß i fran chronegården så framp1
     han skall blifua behollen.

1.  Säffie tårp samie hemman2 1
     Vth sädhe                          4 5/8 tunna
     Humblegård om                 50 stänger
     Höö hemma vedh byn        20 laß
     Eett kiär, kallaß Fagerhulta giöle kiär.
     Höö                                   40 såtan
     Timber skog och mulbet effter nötorten
     Fiskerij i Hemmanß siöö och Mörka siöö.

     En chrono vth iord liger till chrone gården i
     Fålcka tårp, nummer 2, men hon ähr några åhr
     brukat hitt till Seffe tårp, höö 20 såtan.3

(Karttext:)

Ämme giärde fralße4 vnder Åke Axelßon.
Bärßskiögle 1/4 mill härifran
Boa tårp ägor prxoxime.
Till denne by ähr timber skog och mulbet, fiskerij i Serarp siön   
Måßig eng medh biörksk<o>g, höö 20 laß
Grän och tall skog, sten och bärg ibland.
Fålka tårp på den sidan.
Ödh<e> åker
Ödhe
Mad
Börßhult på den sidan 1/4 mill här ifran
Engia giärd full medh eek skog och fult medh sten och bärg, höö alß ihop 100 sat<ar>5
Näßia ägor proxime

(Andra anteckningar:)
                                
Anderß tom
Gata, Lemmen hult klåckargård, Boatorp, Seffetårp och Fålka torp
Wijst war Simßon wist ???

1 D.v.s. såframt
2 D.v.s. sämjehemman
3 Härefter överstrukna uppgifter
4 D.v.s. frälse
5 D.v.s. såtar