LMMy Jönköping:45


1.   Limmen hult klåckargård, chronohemma<n> 1
      Vth sädhe             4 3/4 tunna
      Humblegård om    150 stänger
A.  Eng skifter i engia giärde, höö  40 såtan
B.  Een liten eeng stycke i Gata giärde, höö 2 såtan   } Summa höö 138 såtan
C.  Boll höö                                 26 såtan
D.  Höö i Åkra giärde                   58 såtan
      Een liten eng skiffti i Gier kulla giarde1, höö 4 såtan         
E.   Een eng, lyder till nummer 3 i Gata, frälße gård, höö 20 såtan.
F.   Een eng skiffte till Wäster gården i Gier kulla, höö 4 såtan.
G.  Een eng skiffti till Östergården i Gier kulla, höö 6 såtan.

2.   Gata chrono hemman 1
      Vthsädhe              4 1/2 tunna
      Humblegård om    100 stänger
H.   E<n>ghskiffter i engia giarde1, höö  24 såtan
I.    Höö i engen 4                                  40 såtan
K.  Höö i Åkra giärde                            50 såtan
L.   En liten eng, liger i Klåkargiä<r>de, höö 1 såtan,
      frälse
M. En eng, lyder till Ämme giärde, höö  14 såtan
N.  Eng skiffter till Södher gårdhen i Fålcketårp,
      frälße höö                                        30 såtan
O.  Engiar till Gata frälßegård, höö         60 såtan
      Till denna by ähr timberskog och mulbet,
      fiskerij i Värnan och Bärßiöö.
      Ander lägen het finneß här jntett.

          Boa tårp chrono hemman 2, liger ödhee så när som en 1/8 brukaß

3.   Norgården chrone 1, liger alt ödhe.
      Vth sädhe                             4 13/16 tunna
      Höö alß i hop                       24 laß
      Quaren stelle, liger ödhe

      Till denne by ähr timber skogh och
      mulbet, fijskerij jntett
      And<e>r lägen hett finneß här jntett.

4.   Södhergården chrono 1, brukaß een 1/8
      Dätt andra liger ödhe
      Vth sädhe
      Höö alß i hop                       16 laß

      Till denne by ähr timber skogh och
      mulbet, fijskerij jntett
      And<e>r lägen hett finneß här jntett.

(Karttext:)

Norr-Söder
Trulleboo ägor
Limmenhult kyrkia.
Gier kulla giärde proxime
Hå<r>d vall
1 3/4 tunna
Ämmegiarde giärde på den sidan
Gata. Frälße.
Gier kulla proxime.
Sefftårp på den sidan
1 tunna
Börgz hult 1/4 mill härifran
Ödhe
Ödhe
Ödhe
Klåckargården på den sidan
En skog
Eekskog
Höö 10 laß
Eekskog
Enga giärde, måßig eng medh gran skogh och sten ibland, höö 20 laß.
Fålcka tårp på den sidan

(Andra anteckningar:)

Effter Gudz                                                                           
1 D.v.s. gärde