LMMy Jönköping:47


(Rubrik, längst ned:) Lemmenhult sochn.
                                  Börßhult, Möletårp, Webände,
                                  Tårp och Fager hult.

Möle tårp chrono hemman   1
Vthsädhe                            <...>
Höö hemma wedh byn                   40 såtan
En madh, kallaß Store madh, höö   14 såtan
En madh, kallaß Trånge madh, höö  8 såtan
Humblegard om         40 stänger
Gått braxen fiske om wåren
i Wärnan lacus.
Timber och fälle skog effter nötorten,
sampt mulbett.
Quaren går höst och wår.


Webändhe chrone hemman   1
Vthsädhe
Höö alß i hop                       60 såtan
Humblegård om                    80 stänger
Mulbet och skog effte<r> nötorten,
fiskerij i Wärnan
Ander lägen hett finneß här jntett.


            Börß hult
2.     Sämiehemman   1
        Vthsädhe          <...>
        Höö i åkre giärde och
        engiagiärd          36 laß
A.    En eng stycke i frälß gårdß engen, höö 12 såtar.
        Ett tårppe ställe i Fågle kulla i Näß hult sochn.
        Ähr jntett annat än en betz haga, räntar 1/2 pund smör.

3.     Frälßhemman   1 vnder Trulleboo.
        Vth sädhe         <...>
        Höö alß i hop    30 laß

B.    En eng, kommer Eestarp till       möjligen Eestorp
        Höö                  8 såtan

       Till denne by ähr skog och mulbet effter nötorten,
       fiskerij i Serarp siön.

(Karttext, övre vänstra bilden:)

Norr-Söder
På den sidan kommer hon till s<j>ön
Eng haga full medh star och skog höö, 8 såtan
1 5/8 tunna
Mull iord
Webände på den sidan
Gierkull egor på den sidan
3/4 tunna
2 1/2 tunna
Mull iord
Enghaga medh biörk skog och sten, höö 20 såtan
Tårp giärde proxime.

(Övre högra bilden:)

Norr-Söder
Stenig engh, höö 10 laß
Frälße Siöholm
Engia giärde, nå litett ek skog och sten ibland, höö 24 laß
Mulliord
Eestarp eng proxime
Borßhult frälße
12 laß
Haga
Eek skog

(Nedre bilden:)

Moo iord
6 tunnor
Möle torp proxime.
Båttninge tårp på den sidan
3 tunnor
Engia giärde medh biörkskog och sten i bland, höö 40 såtan
Måßig eng
Tårpß eng proxime