LMMy Jönköping:48


Sax hult sämie hemman 1, ska[te]ttehemman 1

1.   Sämie hemman 1   
      Vthsädhe          4 1/8 tunna
      Höö                 40 laß
      En madh wedh Salgen, 10 såtan starr.
      Humble gård om  150 stänger

2.   Skatt hemman hell 1/6 hemman  
      Vthsädh           7 tunnor
      Höö                 60 laß somar
      En quaren till båda gårdar i hop, går
      höst och vår, liger vaster i fran byn1.
      Fiske i Salgen, timber skog
      och mulbet effter nötorten.

A.  Engeskifter, kommer till
      frälßegården i Fåålckatårp
      nummer 3, höö   16 såtan

B.  En åker, ligger på sämie gårdenß
      giärde, kommer till skatte gården
      nummer 2, vth sädhe  <...>


3.   Boa skiögle hell 1/6 hemman skatte
      Vthsädhe                     7 1/2 tunna
      Höö hemma vedh byn 60 laß
      Eett kiär i skogen        30 såtan star
      Humble gården
      Quaren, går mäst helle åhrett omkring.
      Åll fijskee i Quaren ån och fiskerij i
      Sallgen, godh skog medh timber och mulbet.


(Karttext, under nr 1 och 2:)

Boa skiögle proxime
130 laß
Mull iord
20 laß
Mull jord.
Fager hult proxime
100 laß, 60 laß
70 laß
Eng<h>aga småstar 30 laß.
Boa skiögle proxime.
Måßig eng medh sten och gränskog.


(Karttext, under nr 3:)

Bärß skiögle 1/2 mill här ifran på den sidan
Giöll.
Sten och bärg
Slätt 40 laß
ßa
Bärß skiögle 1/2 mill härifran proxime
20 laß slätt eng.
Måßa hö star
Sax hult koo haga på den sidan
Sten och eek skog, måßig engh
Mulljord
Måßig eng slätt 50 laß.
150 laß.
Sten och bärg
Giöll.
Awinge härad en 1/4 väg ähr i fran2   


1 D.v.s. väster ifrån byn
2 Fel för härifrån