LMMy Jönköping:49


        Bärgß skiögle.

1.   Skattehemman hell 1/6 hemman 1   
      Vthsadhe1            7 tunnor
      Humblegård om   300 stänger
      Höö                     50 laß
      En madh wedh Salgen, 10 såtan starr.
      Humble gård om  150 stänger

2.   Ibidem skatthema<n> hell 1/6 hemman 1   
      Vthsädhe              8 tunnor
      Humble gård om   300 stänge<r>
      Höö                     60 laß
     
      Skog, fiske och mulbetett effter
      nötorten


(Karttext:)

Norr-Söder
Tårpz ägor på den sidan
Måßig eng medh sten och biork skog2, 210 laß.
Måßig eng medh eek, biörk och granskog, sten och bärg ibland, 150 laß.
Storegårdz ägor på den sidan i Korß barga3 sochn 1/2 mill här ifran.
30 laß. 
50 laß
Lind 
Mull och mooiord
Eekskog.
Skifftez ffall på den sidan   
                   
1 D.v.s. Utsäde
2 D.v.s. björkskog
3 D.v.s. Korsberga