LMMy Kalmar:1a


                                      J Runsten sochn.
                              Wangzrum, skattehemman 5, cronohemman 1,
                              frälse vthiordar 2 ligge inne med byens åkrer. Skattehethiord1 till  Låppersta skattehemman Norrgården.
Skattehemman 1    Östergården hafver twänne byggningztåmpter, den ena, numero 1,
Rytter före.          hema widh hans gård thär wäderquarnen står på är bredh 50 alnar,
                              män siälfwe gården är mäst bygt på Sw<i>newalden, den andre hans
                              bygningz tåmpt hafver Hans Lobäkz bygt på nummer <.> och ingen wet
                              huru stoor hon är. Eliäst hafver hon i åkerskiffte på både borden ihop 52 1/2 aln. Engh till höö 30 h??? 40 laß

                         2.  Den andre näst den österste, signerad nummer 2, är och ett skattehemman och är twäbordet samme gårdz rätte byggningz tåmpt,
                              är signeradt samma nummer, nämbligen 2, och är 75 alnar bredh. Dhen andre hans bygningz tåmpt hafver han
                              ihop medh näst den nordeste gårdens byggningtåmpt, halfparten huartera, bådhe ihop 66 alnar, nummer <.>, huar 33 alnar pro quota.                                           Sameledes ligge dhe ihop i ett skiffte i åkeren, nembligen lille2
                              Dhenne hafver på Storebordet sitt i åkerskiffte 57 alnar och sägz vthi hans åker hafue förr legat en liten frälse vthiordh som Göran Gyllnankar                               hafver tillhört förr huilken han hafver vthan sitt skiffte österst i gärdet en åker sampt engh 7 laß,
                              på lille bordet sitt i åkerskiffte 24 1/2 aln.

                         3.  Norreste gården, skattehemman 1, hafver sin bygningztåmpt nummer 3 och är bredh 79 alnar. Vthi åkerskiffte
                              hafver han 75 alnar medh den lille frälse vthiorden som kallas Ture jorden, och äganden wet intet huru stor hon bör wara

                         4.  Näst den norreste skattehemman 1 är tuäbordet och hafver tuenne bygningztåmpter sampt och tuenne åkerskiffte,
                              den ena byggningztåmpten är noterad nummer 4 och är 61 1/2 aln bred
                              och är obygd, den andre hafver han littera A.    Thän är hans gård bygd på och är 66 alnar bredh ??? samme byggningz tåmpt råder nummer 2                                heller näst den österste halfpartn med honom, nembligen 33 alnar, och sameledes lägga the hop i åkerskifft, dhenne hafver i åkerskiffte store                                   bordett 58 1/2, på lille bordet, dhet han hafver ihop medh nummer <.>, effter sin quota löper 24 1/2 aln.

                         5.  Ibidem, skattehemman 1, hafver i bygningztåmpt 59 alnar bredh,
                              vthi åkerskiffte 31 aln,
                              hafver och vthiordh i Norrebwte
                              som fins thär igen

                         6.  Ibidem so<d>ersta3 gården, cronohemman 1, är bygt på Östergårdens bigningztåmpt
                              och hafver sin bygningtåmpt nummer 6 och är 27 alnar bredh,
                              hafver här i åkerskiffte 12 alnar, hafver och i Norrebäcken vthiord lijten

                              Jbidem en skatte vthiordh, lyder till Norregården
                              i Låppersta, hafver i byemåhl    43 alnar.

                              Wangzrums åkerskifte östereffters
                                     1.    52 1/2  
                          NB      2.    57 ???r4 bordet, 24 1/2, 40 laß engh när god gräs wäxt är
                          Not.    3.    75
                          NB      4.    58 1/2 ???dre4 bordet, 24 1/2
                                      5.    31
                                      6.    12
                                      7.    43

(Karttext:)

Norrebäckz gärde proxime
10
10   20
2   18
4
Östergårdens tåmpt thär rytteren Nils5
Summa 890600 fatt, 63 tunnorland
Hans Lobekhz, cronohemman 1
Lidt
Engier
    170
    110
    17
  17
  18700
A bemärker att dhenne granner hafua alle ihop i dhene hörfwer
Lerjordh
Swinewaldh
Starrwaldz engh.
Ekeskogh här i rågångens sträck


1 D.v.s. Skatteutjord
2 Härefter en bläckplump
3 D.v.s. södraste, ordet inte fullt läslig p.g.a. skada i papperet
4 Ordet inte fullt läslig p.g.a. skada i papperet
5 Härefter ett ord som inte går att läsa p.g.a. skada i papperet, Jr... (?)