LMMy Kalmar:1b


(Rubrik:)
                   2

Wangzrum by, Runstenz sochn,
        Myckelby häradh
            calculation

(Skannad sida vänster)

Stor lu

Stor lust, frögd, glädie är then1
sommar när löf, gräs, örter och1
foglar siunga när all tingh glädz p<...> 1
<...>ne och alle små foglar siunga.

600
12
60

Förbarma tigh
Gudh öfwer mig
för tin stora barm-
hertigheet och för
then nådh som är
i tigh tuå af min
orättfärdigheet
                som

Migh gör stark

a, d, P, ifat

Mod iagh
hellsan medh
Gudh alzmilz

Frögd, glädje är

                derföre   derföre
                derföre   derfore
                derföre   derföre
                derföre   derfore
                derföre   derföre
                derföre   derföre
                derföre   derföre
Derföre    derföre   derföre
derföre derföre derföre derföre
derföre derföre derföre derföre
derföre derfore derföre derföre

Ego dilecti mej

Förbarma
tig Gudh öfver
mig för tin
stora barmhertighet

Min venn är min och iagh är hans, then sigh bland rosor förlustas

Holmia
Holmia
Holmia
Holmia
Holmia

Tin ögon ljuffligha såsom the dufwor, tu däijeligaste min
hjertans kjära

Omnes laudate te

omigh

Jagh fatti
som bådh i
syndh
aflad och födt
är och som
wäl lefuer

2:19
4:13
5

Omnes qvi sunt sub peccato et egent gloria Dei.

Herre Gudh, tin macht är stor,
thet westu o Gudh i högdenn bor.

För migh hans 6 på tin balz stigh

12/32

Stor ting hafwer Gudh medh werldenne
giort i dhet han sände sin son

Stor lust, frögd, glädie är then ganske sommar
när löf, gräs, örter och alle små foglar siunga
när all ting glädz på jordenne och alle
små fogler siunge i alså giör jag och medh
alle, min was så kiär ehuar här är Gudh
honom wäl beware.2

83, 83, 121

Numquam obliviscar te.

Gudh ware migh syndare
Gudh ware migh syndare
Gudh ware migh syndare

Aes Jesu melletissime3 qui

Herre Gudh

Aes herre Gu<d>

Anno 1641, 1641, Anno 16<41>

12
17116
30

2


(Skannad sida höger)

Wangzrum skattehemman4
Östergården, skattehemman 1, besitter en rytter benämnd Nils Jonson
<...>nne5 hemman hafver twå byggningz tåmpter, denn ena
näst w???5 thär gården är bygt på är 60 alnar bredh. Män sielfwe gården är inne-
hägnat och bygt af swinewåldh, den andra byggningztåmpten hafver
Hans Lobäck bygt sin gårdh på.
Eliäst hafwer och samme skattehemman twänne dälder i gärdet
och är twäbordet och bådhe ihop giöra  52 1/2 aln

Effter6

Pater noster qvi es in coelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum
tuum. Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terro

Then som will en christen heta och rätt thet nampn bära,
han skall tijo budordhen weeta och rätta reglan lära.

Förläna oß Gud så nådheligh
frijd i wåra daghar, ty ingen är på jorderik
then ofrijdh kan förtagha, vthan tu allena

Gudh giff frijdh i tijnne landhe,
lycko och saligheet i alla ständher.


1 Härefter ett eller flera ord som är oläsliga p.g.a. skada i papperet. Jämför dock ordalydelsen i samma dikt nedan.
2 Härefter flera överstrukna siffror
3 D.v.s. mellitissime
4 Före detta, just efter rubriken, några ord som är svårlästa p.g.a. utrunnet bläck
5 Ordet ej helt läsligt p.g.a. skada i papperet
6 Härefter ett ord som är oläsligt p.g.a. skada i papperet.