LMMy Kalmar:1c


Norre Möres härad
Christwalla socken, Maltebo sateri1
aff 1 hemman, her major Trells.
    Husin där sammastädes i Mangården.
Stutestufwa med 2 kamrar framföre, kiök
emot farstufwan och en stufwa om farstufwa.
Med åfwan nembde under ett tak behålder
en bygningh aff samma delning wäster på gården,
hwarest och är privatz locus intet full
En twillingzbod medh lofft öfwer.
       I ladugården
Laade med 2 golff wäl behållen, hahuus oh fårhus med skulle,
stute och oxehuus, stall med skulle, forhuust behålder
Gerdzgårdarne om åker och ängh mestedelen behålder.

A Deß åker i gerdet består storstedelen aff ör och sandjord
    och en dels gruusjord med litet mull beblandat, in alles 7 tunnor, skäppor 4 1/3
    hwar aff trediedelen åhrligen trädes blifver, altså åhrligen aker2 4 tunnor, 5 skäppor
    På någre få horfwor och ???land kan sås med rogh allenast
    hvart annat åhr emädan åkren består aff ör och gruus.

    4 skäppland som åhrligen blefwo               2 skäppor
    Noch twenne ödes horfwor som för deß ofrucht-
    barhet äro uthlagde aff groff ör oh gruus och kun-
    na här intet för des odogelighet inforas aro ??? 1, 1, 2.

    Deß engh i gerden består merendels aff
    skarpen moßlupin och stenig hårdwall, myckit
    widfarin till                                                3 palmar3
    Mafoder wid åen                                     ? palmar
    Groff star                                                  6 palmar

    Här till hörer en beteshage för dragare, Gatekiärret
    kallat, item godt muhlebetet på uth marken
    men mycket trångt för the små månge här under specificerade
    torp på egorne bygde äro. Wedebrand är här på ägorne
    aff biörk och ahl, gerdsle måste och aff biörk oh
    ahl tagas, fälleskog aff samma slag till 3 a 4 skäppland om åhret,
    ingen timmerskog, stake hygge eller näfer skog är
    på ägorne. Till gården hörer en sågeqwarn och
    en sqwalteqwarn

          Torpare
    Sågare torpet hafwer åker aff sand med litet mull ibland   1 skäppland
          Item ör och gruus jord hel odoglig  ???  3 kappor   Eng aff star  1 1/2 laß
    Snickare måhlen, åker aff sandjord, litet mulblandad   4 skäppland
          aff skarp ör och gruus 1 skäppland, 6 kappland  hel odoglig
   
Eng aff star    2 palmar    aff hårdwall   1/4  

    Noch en annan ?ßiemålen wa<c>htarestufva som intet hafwer någon
    åker annat aff grußjord till 1 1/2 skäppland oh den hel odoglig,
    eliest bergar han foder i buskarne till 1/2 palm

    Germundz måhla, åker aff grund sand jord till         3 skäppland, 5 kappland
                               aff ör och gruus hel odoglig         2 stänge
        Samma torpare hafwer äng aff groff star             1 laß
                                                  Maeng                    1
                                                  Hårdwall                 1/2

    Nyemåhla hafwer åker aff ör oh grus mykit mager   1 tunnland, 1 skäppland    
    Eng aff skog wuxin oh widfarin, maeng  1 palm, star 1 palm 

    Jsa måhla hafver åker af samma qvalitet   3 skäppland, 1 1/2 kappland nyß upta-
    gin aff Örbacken, 1 skäppland, 5 kappland hel odoglig, dels aff hårdwall, dels star-
    hö det han i buskarne här och där bergar till     1 1/2 palm


(Annan, möjligen samtida anteckning:)

Beskrifning i boken A
af Frizell

(Andra, senare anteckningar:)

30/280/9 m. 10 D
     27
       1      
Maltebo numero 8
1/2 ordh hialan 
Numero 2 Kristvalla
    socken 
              
1 D.v.s. säteri
2 D.v.s. åker
3 D.v.s. parmar