LMMy Södermanland:10a


Nummer 51
Crono h<emman> <...>
Vtsädh<e> <...>
Vttsädh<e> <...>
Höö ibid. <...>
Tätta torp
Liten eng <...>
Engh i littera <...>
hafw<e>r <...>
andra <...>
littera M till <...>
Lätta o<...>
Häsletorp <...>
torp på <...>
och ??? <...>
??? <...>
??? <...>
bete <...>

Nummer 6 Önnesta cronohe<mman>
12 öres land
T.  Nåregärdet et åhr vtsa<de>2 <...>
W. Södregärdet annat åhrs
X.  En hård walz engh til <...>
Y.  En liten eng i Stor enge<n> <...>
Höö i gärdet T 8 las
Höö i gärdet W 6 las

Til ofwan be<mälda hemman>
ähr skogh till <...>
wedebrand sa<...> <...>
effter nötor<ften>

    Nummer 7 Huseby prästegård crono
    hemman 1 öres
Nore gärdet vtsädhe i littera A         et åhrs vtsädhe
Söder gärdet vtsädhe i litera A         anat åhr
                     vtsädhe i littera Ø       til samma åhr
                     höö ibidem  10 las
Höö i ängen littera J 10 las       ELLER 40?    

(Karttext:)

Når
Här tager Hakesta engh proxime
Slätt engh
Här tager Rös wicks engh proxime
Här tager Husaby skogh proxime
Elack star walz öffuer alt til höö 22 las
Star walz engh medh skogh
Söder
Södher
Nor

Här tager Wästererekarna proxime
Slätt sanck star walz engh öffw<e>r alt til höö 24 las
Sadom Wilsta skogh
Ör jord
San mylla
13 1/8 tunna
Skogh
Här tager Hälleby proxime
Åttinge
San jord
Mylla
Vt högdh bärg
Betes hage
San mylla
Ör jord
Här tager Kolunda och ??? skogh proxime
4 11/16 tunna
San jord
Ler jord
Ler jord
Ler myla
San mylla
Ler jord
San jord
Mylla
San mylla
San mylla
Ler mylla
Ler jord
Ör jord
3 3/4 tunna
19 3/4 tunna
33 3/8 tunnor
Hård walz engh
Elack hård walz engh
Slätt star walz engh öffuer alt til höö 4 las
Hård walz engh til höö 3 las
Ör jord
Ler jord
Södher
Lind
8 las
Hård walz engh
Öde åker ör jord 3 7/16 tunna
Måsigh hård walz eng, jngen skogh, til höö 20 las
Elack måsigh sanck star walz engh medh biörke skogh öffuer alt till höö 36 las med trannebers ris
Öde ler jord 2 tunnor
Ler jord
Ler mylla
Ler jord
Ler mylla
Ler mylla
Betes haga
K?sta proxime
Ler mylla
Elack sanck måsigh engh öffuer alt til höö 40 las
Ler mylla
23 7/16 tunnor
Bake
10 1/4 tunna med det andra W.
Lind
Med jngen skogh elack sanck måsigh star walz eng
San mylla
San mylla
Ler mylla
Ler jord
Bärgh med skogh
B<jör>keskogh3 med ???
Ler jord
Engh ??? hård til höö 10
San jord
2 5/16 tunna
Holsten skogh proxime

1 Uppgifterna för nummer 5 och 6 ofullständiga p.g.a. skada i papperet, uppgifter för 1-4 saknas, möjligen av samma anledning
2 D.v.s. utsäde
3 Troligen Björkeskog, texten delvis utplånad