LMMy Södermanland:11a


Öster Rekarne
Huseby sochn Brootorp

A.   Brootorp cronetorp 1/8 och ähr vpbygdt på crono almäningen
       Vtsädhe i littera B
       Vtsädhe i littera C
       Höö i engen littera D 6 las
       Höö i engen littera E 12 las

       <Till> dätta ofuanbemeltte Brootorp ähr skog
       till timmber, giärsle, näfuer skog, löffskog,
       basteskogh, fiskewaten i Kuuten
       sampt efter
       nödtorten, flere lägen-
       heter fins ike

(Karttext:)

Når
Eng hård
Hård eng
Kiär medh skog
6 las star waldz engh medh liten skogh
Sand jord 6 3/4
3/4 san jord
Starwaldez engh slät 12 las
SödherÖster Rekarne
Huseby sochen

A.   Bärgetorp cronnetorp 1/8 och ähr vpbygdt på cronoalmäningh
B.   Östergärdet et åhrs vtsädhe
C.   Sodergiärdet1, lyder till sama åhr
D.   Wästergiärdet anat åhrs vtsädhe
Höö i engen littera E 10 las
Höö i engen littera F 4 las

Detta ofuanbemältte Bärgetorp ähr ike lagdt till någogt öres land
vthan dåck like wäll skatlagdt

Till dätta torp ähr timberskog, löffskog,
näffuer skog, basteskogh, fiskewaten i Kut siön

(Karttext:)

Når
Star eng til höö 4 las
Star waldz engh höö 10
Ler mylla
Södher

(Andra anteckningar:)

Hörtorp
Scala ulnarum      Notarum Explicatio
10   20   30   40Huseby sochen

Nummer 1.  Wreta cronohemman 1/2  2 1/2 öres lan<d>
                Vtsädhe i littera A
                Vtsädhe i littera B
                Höö i engen littera C 16 las
                Höö i gärdet littera A 2 las
                Höö i giärdet littera B 2 las
                Vtsädh<e> i littera C

Til ofuanbemälta Wreta ähr skogh
til giärßel och wedebrand sampt
mulebete effter nötorten
Fiske waten i Hyndewa åhn
Flere legenheter fins jntet

Hafuer och Wreta
en engh i Huseby
folio <...> littera N,
höö 1 las

(Karttext:)

Kiälby
Här tager Wäster Rekarna proxime
Här tager Huseby ägor
Engh
San mylla
Når
Här tager Skoges torp
Ler mylla
Ler jord
San mylla
Hårdh walz engh medh lite skogh til höö 8 las
Huseby proxime
San jord
Star wallz engh medh skogh til höö 8 las
Huseby skogh
Södher

(Andra anteckningar:)

???
1647
Anno 1647 

1 D.v.s. Södergärdet